Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Структура капіталу


Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні 650363 0.25 Емiтент випустив простi iменнi акцiї, iнших цiнних паперiв не випускав. Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам, власника простих iменних акцiй, Товариством не випускались. Акцiонери Товариства мають право: - на участь в управлiннi акцiонерним Товариством; - на отримання дивiдендiв; - на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; - на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв; - брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв; - обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства; - розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцiй надається переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством або за рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку порушення цiєї умови Акцiонери несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, а також внутрiшнiми документами Товариства, якi регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення або дiї, що привели до розголошення комерцiйної таємницi та iншої iнформацiї конфiденцiйного характеру; - сплатити вартiсть належних їм акцiй у термiн та згiдно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купiвлi-продажу; - всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi; - виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював.