Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Структура капіталу


Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні 29266000 1 Єдиним акціонером товариства є АТ "Укрзалізниця", ідентифікаційний код 40075815, до статутного капіталу якого внесені 100 відсотків акцій товариства та яке здійснює корпоративне управління ними. Право власності акціонера на акції товариства підтверджується відповідною випискою з рахунка в цінних паперах. Акціонер товариства має право: 1) брати участь в управлінні товариством на умовах, визначених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства; 2) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) в порядку і у спосіб, що передбачені законодавством і цим Статутом; 3) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства в порядку і в обсягах, визначених законодавством і цим Статутом; 4) у разі здійснення товариством додаткової емісії акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання всіх або частини додатково розміщуваних акцій товариства; 5) у разі ліквідації товариства отримувати частину майна товариства або вартість частини майна товариства в порядку, встановленому законодавством; 6) обирати посадових осіб органів товариства; 7) у передбачених законодавством випадках захищати в судовому порядку свої права, у тому числі вимагати від товариства відшкодування збитків. Акціонер має також інші права, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми документами товариства. У звiтному перiодi Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював, торгiвля ЦП на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу ЦП на фондових бiржах не виявлено.