Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 106766 106768
Статутний капітал (тис. грн.) 128171 128171
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 128171 128171
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". 1. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 1 затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.2013 р. №73, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2013 р. №336/22868. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються: 2.1 Необоротнi активи (код рядка балансу форма 1, далi - р.): - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 1000 - незавершенi капiтальнi iнвестицiї р. 1005 - основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 1010 -довгостроковi фiнансовi iнвестiцii (стр. 1030, 1035) 2.2. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу ): -запаси р.1100-1104 -дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги р. 1125 - дебiторська заборгованiсть за розрахунками: - з бюджетом - р. 1135 - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - р.1155 - грошовi кошти та їх еквiваленти р. 1165 - iншi оборотнi активи р. 1190 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1 Довгостроковi зобов'язання р. 1520 3.2 короткостроковi кредити банкiв -1600 3.3 Поточна кредиторська заборгованiсть за: - за товари, роботи, послуги р.1615 - за розрахунками з бюджетом р. 1620 - за розрахунками зi страхування р. 1625 - за розрахунками з оплати працi р. 1630 - iншi поточнi зобов'язання р. 1690 4. Визначення вартостi чистих активiв АТ проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1+2.2) - (3.1+3.2+3.3). 5. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу рекомендується враховувати вартiсть фактичних витрат АТ на викуп акцiй, для їх наступного перепродажу чи анулювання (р. 1430 балансу) та заборгованiсть учасникiв (засновникiв) за внесками до статутного капiталу (р. 1425 балансу).
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (106766 тис.грн. ) меньше скоригованого статутного капiталу (128171 тис.грн. ).Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу не вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.