Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 90109.8 17406.9
Статутний капітал (тис. грн.) 95932.9 23023.9
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 95932.9 23023.9
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ <Статутний капiтал акцiонерного товариства>.
Висновок Станом на 31.12.2018 року чистi активи товариства 90109,8 тис.грн. Ця сума менша вартостi статутного капiталу ( 95932,9 тис.грн. ), що не задовольняє вимоги п.3 ст.155 ЦКУ "Статутний капiтал акцiонерного товариства".