Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 31149308
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 6879.2 8915.4
Статутний капітал (тис. грн.) 200 200
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 200 200
Опис Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв,прийнятих до розрахунку,суми його зобов'язань,прийнятих для розрахунку.До складу активiв, якi приймаються до розрахунку,включаються необоротнi активи, оборотнi активи, витрати майбутнiх перiодiв. До складу зобов'язань,що приймаються до розрахунку,включаються довгостроковi зобов'язання, поточнi зобов'язання, забезпечення наступних витрат i платежiв, доходи майбутнiх перiодiв. Ча2017 рiк= 11057.5 - 2142.1 = 8915.4 тис.грн.; Ча2018 рiк= 9065.4 - 2186.2 = 6879.2 тис.грн.
Висновок У звiтному перiодi чистi активи товариства бiльшi за статутний капiтал на 6679.2 тис.грн, що вiдповiдає вимогам вiдносно вартостi чистих активiв, визначених в частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.