Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 10703 11631
Статутний капітал (тис. грн.) 3870 3870
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3870 3870
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднi перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 1300, 1595, 1695; статутний капiтал - рiзниця рядкiв 1400, 1425, 1430. Розрахункова вартiсть чистих активiв за попереднiй перiод змiена. Було 11628 тис.грн. Рiзниця 3тис.грн. Це виправлення помилок (коригування) шляхом перерахунку вiдповiдних статей фiнансових звiтiв за 2017р. Детально про це описано в Примiтках до фiнансової звiтностi, роздiл Виправлення помилок.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 6833 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 6833 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.