Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

З метою підвищення конкурентоспроможності та рентабельності Товариства у 2019 році планується виконання наступних дій: Виконання наступних робіт по ремонту та благоустрою будівлі, яка належить Товариству на праві власності та розташована за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 5, літ. 10-А: - проектування, будівництво та введення в дію окремого вводу водопостачання до вказаної будівлі; - продовження робіт по оздоблюванню фасаду будівлі; - ремонт вхідної групи до будівлі; - облаштування жироулавлювача; - благоустрій території, укладання асфальту навколо будівлі; - продовження реконструкції опалювальної системи, часткова заміна радіаторів у будівлі; - виконання необхідного поточного ремонту будівлі. Подальше вивчення ринкової інфраструктури за напрямками діяльності Товариства, освоєння сучасних маркетингових методів та технологій з метою залучення клієнтів. Вдосконалення роботи підрозділів та служб Товариства з метою задоволення потреб клієнтів Товариства.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

По результатам роботи за 2018 рік Товариство отримало прибуток в розмірі 8 252 тис. грн., дохід від реалізації продукції (послуг) склав 14 701 тис. грн. Інші показники розвитку Товариства в 2018 році зазначені в Розділі 4 та 7 даного Звіту.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У 2018 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

У 2018 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. у зв’язку з чим Товариство не має зазначати у цьому звіті інформацію про: - завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

У 2018 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. у зв’язку з чим Товариство не має зазначати у цьому звіті інформацію про: - схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Товариство не затверджувало кодекс корпоративного управління

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство не вирішувало питання щодо застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Товариство не застосовувало практику корпораттивного управління понад визначені законодавством вимоги

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Товариство не затверджувало кодекс корпоративного управління

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.03.2018
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Про обрання Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення порядку голосування. 2. Про затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та установлення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування. 3. Про затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 4. Про затвердження висновку зовнішнього аудитора. 5. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. 6. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про покладення повноважень щодо підписання вказаної нової редакції Статуту та покладення повноважень щодо проведення її державної реєстрації. 8. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Правління Кривошапка В.В. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного прийнято рiшення: 1.Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Заманової Джемми Михайлівни та члена Лічильної комісії – Олійник Надії Анатоліївни. Встановити порядок голосування бюлетенями, підрахунок голосів здійснюється за принципом 1 акція – 1 голос. Доручити підрахунок голосів обраній Лічильній комісії. З 2-го питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити порядок проведення зборів акціонерів Товариства (час для виступів, запитань та довідок; голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводити виключно з використанням бюлетенів для голосування) та установлення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування (підписом та печаткою голови реєстраційної комісії). З 3-го питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік з чистими активами 79386 тис. грн. З 4-го питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити Звіт та висновок зовнішнього аудитора – ТОВ «ТОТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ – 40960805) за фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік. З 5-го питання порядку денного прийнято рiшення: У зв’язку із отриманням Товариством у 2017 році збитку у розмірі -1000 тис. грн., та відсутністю прибутку, розподілення прибутку є неможливим. З 6-го питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. З 7-го питання порядку денного прийнято рiшення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити (покласти повноваження) підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові Правління Товариства. Доручити (покласти повноваження) реєстрацію нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства з правом передоручення ним своїх повноважень. З 8-го питання порядку денного прийнято рiшення: У зв’язку із не набранням достатньої кількості голосів рішення з восьмого питання порядку денного не прийняте.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Відкрите голосування бюлетенями Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачергові збори у 2018 році не проводились Так
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) Позачергові збори у 2018 році не проводились

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась. Виконавчиим органом ПрАТ "Реноме Рент" є Правління у складі: Голова Правління: Кривошапка Вячеслав Васильович Члени Правління: перший заступник Голови Правління -Приходько Микола Павлович; Заступник Голови Правління -Рудніцька Юлія Богданівна. Функціональні обов'язки (компетенція) Правління та Голови Правління визначені Статутом Товариства (п. 7.33, 7.36 Статуту Товариства). Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам та організовує виконання їх рішень. Правління обирається за рішенням Загальних зборів у кількості трьох членів. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління: перший заступник та заступник Голови Правління. Порядок призначення (обрання) Голови та членів Правління визначений згідно пунктів 7.12., 7.13., 7.14. Статуту Товариства. Загальні збори приймають рішення про припинення повноважень голови і членів Правління. Змін у структурі виконавчого органу Товариства у звітний період не відбувалось. Результатами роботи виконавчого органу Товариства є отримання Товариством за підсумками 2018 року прибутку в розмірі 8252 тис. грн., що зумовило позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 0
Членів наглядової ради – представників акціонерів 0
Членів наглядової ради – незалежних директорів 0
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радиНаглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась

Персональний склад наглядової ради

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньНаглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Голова Правління: Кривошапка Вячеслав Васильович Члени Правління: перший заступник Голови Правління - Приходько Микола Павлович заступник Голови Правління - Рудніцька Юлія Богданівна Функціональні обов'язки (компетенція) Правління та Голови Правління визначені Статутом Товариства (п. 7.33, 7.36 Статуту Товариства).
Опис Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам та організовує виконання їх рішень. Правління обирається за рішенням Загальних зборів у кількості трьох членів. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління: перший заступник та заступник Голови Правління. Порядок призначення (обрання) Голови та членів Правління визначений згідно пунктів 7.12., 7.13., 7.14. Статуту Товариства. Загальні збори приймають рішення про припинення повноважень голови і членів Правління. Змін у структурі виконавчого органу у звітний період не відбувалось. Результатами роботи виконавчого органу Товариства є отримання Товариством за підсумками 2018 року прибутку в розмірі 8252 тис. грн., що зумовило позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 GULFVIEW TRADING LIMITED (ГАЛФВ’Ю ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД) НЕ 316221 8.333248
2 HILLFRONT HOLDINGS LIMITED (ХІЛЛФРОНТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) НЕ 316224 8.333248
3 METALROCK HOLDINGS LIMITED (МЕТАЛРОК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) НЕ 316222 8.333248
4 SANDREANO TRADING LIMITED (САНДРЕАНО ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД) НЕ 316220 8.333503
5 SEMETANO CONSULTANTS LIMITED (СЕМЕТАНО КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД) НЕ 316225 8.333248
6 STREAMLANDS CONSULTANTS LIMITED (СТРІМЛЕНДС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД) НЕ 316227 8.333503
7 Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСТАНСТ" 37044530 7.070076
8 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУДТЕКТ" 37044420 20.190025
9 Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОНТЕСК" 37044546 22.739897

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Призначення та звільнення Голови та членів Правління Товариства, членів Ревізійної комісії є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначення та звільнення головного бухгалтера Товариства належить до компетенції Правління Товариства. Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення передбачені чинним законодавством України.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства визначені Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства, посадовими інструкціями та укладеними договорами (за наявності).

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудитором Товариства Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 40960805) надана наступна інформація щодо звіту про корпоративне управління: «За результатами виконаних нами процедур перевірки стану корпоративного управління ми констатуємо, що Звіт про корпоративне управління підготовлено та розкрито відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Він узгоджується з фінансовою звітністю Товариства за звітний період 2018 року та не містить суттєвих викривлень. На основі проведеної нами роботи ми не виявили жодних фактів суттєвої невідповідності та викривлення цієї іншої інформації, які потрібно було б включити до нашого звіту".