Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності в різноманітних галузях господарювання, виробництва та реалізації товарів народного споживання й продукції виробничо-технічного призначення, організації та здійснення закупівлі і продажу будь-яких товарів та продукції, надання будь-яких видів послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Розробка нових iнвестицiйних проектiв, реалiзацiя яких дозволить суттєво збiльшити обсяг виробництва. Підприємство планує розширити види та обсяги послуг, що надаються. Але не існує чіткого уявлення, які заходи будуть здійснені у зв'язку з існуючою економічною ситуацією. Значних iнвестицiй не планується. Одним з основних гальмуючих факторів розвитку товариства є недостатність власних коштів для розвитку та високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не вчинялось.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків - така схільність у товариства мала Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, Органами внутрішнього контролю товариства є Наглядова рада, ревізор та директор. Наглядова Рада забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: Кредитний ризик Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська заборгованість з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик, пов'язаний з цими активами обмежений унаслідок розміру клієнтської бази Товариства і безперервними процедурами моніторингу кредитоспроможності клієнтів і інших дебіторів. Дебіторська заборгованість Товариства представлена дебіторською заборгованістю комерційних організацій і приватних осіб, при цьому кожна з груп дебіторів має кредитний ризик. Збір дебіторської заборгованості в основному залежить від політичних і економічних чинників і не завжди піддається контролю з боку Товариства. Проте, Керівництво робить всі можливі заходи, щоб мінімізувати ризик неповернення дебіторської заборгованості. Зокрема кредитоспроможність дебіторів оцінюється на основі фінансових показників. Керівництво вважає, що на 31 грудня 2018 року у Товариства немає значних незабезпечених збитків по основній та іншій дебіторській заборгованості. Щоб понизити ризик неповернення дебіторської заборгованості від комерційних організацій і приватних осіб, Товариство проводить низку процедур. Кредитний ризик визначається як сума вірогідності подій, що негативно впливають на здатність клієнта погасити його зобов'язання. Кредитний рейтинг виставляється клієнтові на первинній стадії співпраці і потім він періодично переоцінюється на підставі кредитної історії. Як частка політики управління кредитним ризиком, Товариство організовує превентивні процедури, якими є, але не обмежуються, авансові платежі, вимоги надання застави банківські гарантії і гарантії третіх осіб. Для збору простроченої дебіторської заборгованості Товариство використовує безліч юридичних заходів від припинення послуг поставки товарів до передачі справ до судів. Товариство створює резерв очікуваних кредитних збитків по знеціненим фінансовим активам. Хоча темпи погашення дебіторської заборгованості схильні до впливу економічних факторів, Керівництво Товариства вважає, що немає суттєвого ризику втрат понад суми створених резервів під зниження дебіторської заборгованості. Ринковий ризик Валютний ризик виникає, якщо майбутні комерційні операції та визнані активи або зобов'язання виражені в валюті, що відрізняється від функціональної валюти Товариства і зміна обмінного курсу може мати негативний вплив на грошові потоки Товариства. Товариство не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти. У 2018 Товариство не зазнало значного впливу від зміни валютних курсів на показники діяльності. Ризик ліквідності Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе сплатити по зобов'язанням при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Товаристві необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються вирішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення політики управління кредитним ризиком дає Товариству досить грошових коштів на погашення її зобов'язань в строк. Спеціальної служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент - власний кодекс корпоративного управління не затверджувався.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - не застосовується

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги - не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Кодекс корпоративного управління в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" не затверджувався, але Товариство дотримується чинних Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. Протягом звітного року Товариство забезпечувало захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема: 1. Право на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів: а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії, додатковий випуск акцій, викуп товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін; б) вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів, що містить інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства створює сприятливі умови для участі акціонера у зборах. Процедури під час проведення загальних зборів не мають робити участь у голосуванні надмірно складною та витратною; в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб товариства; г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів. ґ) брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу; д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, або шляхом заочного голосування, причому процедура голосування на загальних зборах забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів. 2. Право на отримання частини прибутку товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій. 3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск товариством цінних паперів тощо. 4. Право на вільне розпорядження акціями. 5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції: а) процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності; б) товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручанню у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів товариства та інших акціонерів. в) при виборі депозитарної установи товариство керувалося виключно критеріями незалежності, професійності та її надійності. 6. Право вимагати обов'язкового викупу товариством акцій за справедливою (ринковою) ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих загальними зборами рішень, які обмежують їх права. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу акцій: а) кожна випущена товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав; б) у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення, яке обмежує права акціонерів - власників привілейованих акцій, такі акціонери мають право голосу стосовно цих питань; у разі, якщо акціонер голосував "проти" прийняття такого рішення, він має право вимагати викупу товариством належних йому акцій за справедливою ціною; в) на кожну випущену товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів; г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації. Товариство сприяє та підтримує спілкування акціонерів між собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів. Система корпоративного управління забезпечує однаково справедливе ставлення до всіх акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі порушення їхніх прав. У разі здійснення додаткового випуску акцій товариством, у випадках передбачених законодавством України та діючим статутом Товариства, забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 04.04.2018
Кворум зборів** 99.7
Опис Порядок денний: 1. Обрання персонального складу лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту (порядку) зборiв. 3. Обрання Голови та секретаря зборiв. 4. Розгляд звiту директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту Наглядової ради Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Ревiзора Товариства. 7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк та затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2017 рiк. 8. Затвердження порядку розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради товариства та Ревiзора товариства. 10. Вибори персонального складу Наглядової ради товариства та визначення строкiв ЇЇ повноважень. 11. Вибори Ревiзора товариства та визначення строкiв його повноважень. Слухали з першого питання порядку денного: "По першому питанню порядку денного Гайдара Є.М. який запропонував обрати лiчильну комiсiю у складi : Гайдар Євген Михайлович - голова лiчильної комiсiї Святенко Наталя Олексiївна - член лiчильної комiсiї Харковщенко Євгенiя Олександрiвна - член лiчильної комiсiї та затвердити вiдкрите голосування." Голосували: "за" - 14 698 999 голосiв, що складає 100 %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "проти" - нуль голосiв, що складає нуль %,вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "утримались" - нуль голосiв, що складає нуль %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю у складi : Гайдар Євген Михайлович - голова лiчильної комiсiї , Святенко Наталя Олексiївна - член лiчильної комiсiї, Харковщенко Євгенiя Олександрiвна - член лiчильної комiсiї. та затвердити вiдкрите голосування. Слухали з другого питання порядку денного: "По другому питанню порядку денного Гайдара Є.М., який запропонував затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв : звiт доповiдачiв - до 10 хвилин, запитання та вiдповiдi до 5 хвилин." Голосували: "за" - 14 698 999 голосiв, що складає 100 %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "проти" - нуль голосiв, що складає нуль %,вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "утримались" - нуль голосiв, що складає нуль %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв : звiт доповiдачей- до 10 хвилин, запитання та вiдповiдi до 5 хвилин. Слухали з третього питання порядку денного: "По третьому питанню порядку денного Гайдара Є.М. з пропозицiєю обрати головою зборiв Посилаєва Миколу Iвановича, секретарем - Пархоменко Вiру Сергiївну." Голосували: "за" - 14 698 999 голосiв, що складає 100 %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "проти" - нуль голосiв, що складає нуль %,вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "утримались" - нуль голосiв, що складає нуль %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: обрати головою зборiв Посилаєва Миколу Iвановича, секретарем - Пархоменко Вiру Сергiївну Слухали з четвертого питання порядку денного: " По четвертому питанню порядку денного слухали звiт директора товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду." Доповiдач: Посилаєв Микола Iванович. Голосували: "за" - 14 698 999 голосiв, що складає 100 %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "проти" - нуль голосiв, що складає нуль %,вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "утримались" - нуль голосiв, що складає нуль %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: затвердити звiт директора товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк. Слухали з п'ятого питання порядку денного: "По п'ятому питанню порядку денного розглядали звiт Наглядової ради про результати дiяльностi у 2017 роцi Доповiдач: Птах Iгор Миколайович. Голосували: "за" - 14 698 999 голосiв, що складає 100 %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "проти" - нуль голосiв, що складає нуль %,вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "утримались" - нуль голосiв, що складає нуль %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: затвердити звiт Наглядової ради товариства про результати дiяльностi у 2017 р. Слухали з шостого питання порядку денного: "По шостому питанню порядку денного розглядали звiт Ревiзора про результати дiяльностi у 2017 р." Голосували: "за" - 14 698 999 голосiв, що складає 100 %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "проти" - нуль голосiв, що складає нуль %,вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "утримались" - нуль голосiв, що складає нуль %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: затвердити звiт Ревiзора про результати дiяльностi у 2017року. Слухали з сьомого питання порядку денного: " По сьомому питанню порядку денного про розгляд аудиторського висновку до рiчного звiту та балансу за 2017 р. та затвердження рiчної звiтностi за 2017 р. Доповiдач: Гайдар Євген Михайлович. Голосували: "за" - 14 698 999 голосiв, що складає 100 %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "проти" - нуль голосiв, що складає нуль %,вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "утримались" - нуль голосiв, що складає нуль %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: : затвердити аудиторський висновок до рiчного звiту та балансу за 2017 р. та затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк. Слухали з восьмого питання порядку денного: "По восьмому питанню порядку денного про порядок розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк." Голосували: "за" - 14 698 999 голосiв, що складає 100 %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "проти" - нуль голосiв, що складає нуль %,вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "утримались" - нуль голосiв, що складає нуль %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: Затвердити порядок розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiдендiв за 2017 рiк не нараховувати та не сплачувати. Слухали з дев'ятого питання порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради товариства та Ревiзора товариства." Голосували: "за" - 14 698 999 голосiв, що складає 100 %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "проти" - нуль голосiв, що складає нуль %,вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "утримались" - нуль голосiв, що складає нуль %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: припинити повноваження членiв Наглядової ради та Ревiзора товариства у зв'язку з закiнченням термiну їх обрання. Слухали з десятого питання порядку денного: " Вибори персонального складу Наглядової ради товариства та визначення строкiв ЇЇ повноважень." Голосували: "за" - 14 698 999 голосiв, що складає 100 %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "проти" - нуль голосiв, що складає нуль %,вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "утримались" - нуль голосiв, що складає нуль %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: Обрати термiном на три роки Наглядову раду товариства у складi : Птах Iгор Миколайович, Пархоменко Вiра Сергiївна , Лякiна Алла Iллiнiчна. Призначити голову цих загальних зборiв Посилаєва Миколу Iвановича уповноваженою особою для укладання з членами Наглядової Ради трудових договорiв (контрактiв). Слухали з одинадцятого питання порядку денного: "Вибори Ревiзора товариства та визначення строкiв його повноважень." Голосували: "за" - 14 698 999 голосiв, що складає 100 %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "проти" - нуль голосiв, що складає нуль %,вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. "утримались" - нуль голосiв, що складає нуль %, вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: Обрати термiном на три роки Ревiзором товариства : Гайдара Євгена Михайловича. Особ, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: немає. Результати розгляду питань порядку денного: всi питання були розглянутi, проголосованi одноголосно та прийнятi всi рiшення.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): немає Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): не має Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачергових зборiв не було. Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) Позачергових зборiв не було.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.Директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 3
Членів наглядової ради – представників акціонерів
Членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) немає

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Птах Ігор Миколайович Голова Наглядової ради X
Пархоменко Віра Сергіївна Член Наглядової ради X
Лякіна Алла Іллівна Член Наглядової ради X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): немає X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) немає
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньУ звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення: ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради від 04 березня 2018 року. Порядок денний: 1. Про обрання голови Наглядової ради товариства. 2. Про обрання директора товариства. 3. Про подовження контракту з директором товариства. ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради від 13 березня 2018 року. Вирішили : затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів , які відбудуться 04 квітня 2018 року. Порядок денний зборів: 1. Обрання персонального складу лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту (порядку) зборів. 3. Обрання Голови та секретаря зборів. 4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства. 6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства. 7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2017 рік. 8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства та Ревізора товариства. 10. Вибори персонального складу Наглядової ради товариства та визначення строків ЇЇ повноважень. 11. Вибори Ревізора товариства та визначення строків його повноважень. Всi питання були розглянутi, проголосованi одноголосно та прийнятi всi рiшення.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) немає

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Директор Директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що створюється та відкликається за рішеннями Наглядової ради Товариства і здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання його діяльності, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до положень Статуту та норм чинного законодавства України віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
Опис

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) Керуючий санацією

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) не має

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Птах Iгор Миколайович фізична особа 95.44

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
15400760 663406 Інші власники не уклали з обраним емітентом депозитарною уствновою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та переходних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/1849/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. 10.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, т.п. коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це виконавчий орган Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Голова Наглядової ради Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає її засідання та головує на них. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її відповідниим рішенням. Директор Наглядова рада Товариства здійснює персональне призначення, звільнення, відсторонення, переведення на(з) посаду(посади) Директора Товариства. Таке рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні. Директором Товариства укладається трудовий контракт, в якому визначаються його права, обов"язкі, відповідальність, умови праці, матеріального забезпечення та інші умови. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Директором та Товариством. Від імені Товариства трудовий контракт з обраним Директором підписує Голова Наглядової ради Товариства. Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або уповноважених акціонерами осіб, строком на три роки і може переобиратися необмежену кількість разів. Ревізор не може бути призначеним (обраним) на посаду директора та/або головного бухгалтера Товариства. Внутрішніми документами товариства будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада Товариства у кількості з 3 осіб терміном на три роки, яка є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та діючим законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Директора Товариства з урахуванням обмежень. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншої інформації, обов'язково повинно містити: 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника; 2) дату народження представника; 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; 5) місце проживання або місце перебування представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, т.п. коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу, що передбачено Статуту. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу - Директора Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу - Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України та до Статуту; 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства інших юридичних осіб; 15) прийняття рішень щодо створення за участю Товариства господарських товариств, придбання часток в статутних капіталах вже створених господарських товариств, розгляд та надання згоди на затвердження від імені Товариства установчих документів таких господарських товариств, вихід Товариства зі складу учасників (акціонерів) господарських товариств, розгляд та надання згоди на відчуження корпоративних прав (часток в статутних капіталах, акцій) цих господарських товариств, які належать Товариству на праві власності. У випадку внесення в статутні капітали господарських товариств майна Товариства, затвердження переліку і вартісної оцінки цього майна; 16) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України. До компетенції Наглядової ради належить також вирішення наступних питань: 1) винесення рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності посадових осіб Товариства - Директора, а за поданням Директора - директорів представництв, філій, дочірніх підприємств; 2) у разі тимчасової відсутності Директора (хвороба, відпустка, відрядження и т.д.) визначення особи, на яку покладається виконання обов'язків Директора на період тимчасової відсутності Директора; 3) за поданням Директора Товариства персональне призначення та звільнення директорів дочірніх підприємств, філій, представництв та затвердження типових контрактів з директорами дочірніх підприємств, філій, представництв; 4) попередній розгляд річного балансу і звіту про фінансові результати діяльності Товариства; 5) прийняття рішень про передачу та умови передачі частини майна Товариства дочірнім підприємствам, філіям і представництвам; 6) надання згод Директору Товариства на відчуження корпоративних прав та акцій, які належать Товариству, на укладання від імені Товариства угод (договорів) застави, поруки, на передачу та умови передачі майна Товариства в якості внеску до сумісної діяльності та/або статутних капіталів будь-яких господарських товариств; 7) вирішення питань щодо порядку формування і використання фондів розвитку виробництва, споживання, матеріального заохочення та інших фондів, що пропонуються Директором Товариства; 8) узгодження рішень про порядок покриття збитків Товариства у випадку недостатності коштів Резервного капіталу та інших засобів, наявних у Товариства; 9) затвердження грошової оцінки майна, немайнових активів, цінних паперів та інших видів активів, що вносяться в рахунок оплати за акції додаткової емісії, за поданням Директора Товариства. Затвердження висновків експертної комісії (висновків бухгалтерської служби чи внутрішнього аудиту) Товариства, якій доручено оцінити майно, що вноситься акціонерами Товариства в рахунок оплати за цінні папері, емітовані Товариством, в натуральній формі; 10) визначення порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства за поданням Директора Товариства; 11) попереднє погодження угод на відчуження майна дочірніх підприємств, якщо інше не буде передбачено окремими рішеннями Наглядової Ради Товариства; 12) визначення організаційної структури Товариства; 13) розгляд звітів Директора Товариства та прийняття відповідних рішень; 14) попередній розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарський стан Товариства та прийняття відповідних рішень; 15) розгляд та попереднє погодження рішень Директора Товариства та директорів дочірніх підприємств, філій, представництв про передачу в оренду іншим суб'єктам господарської діяльності цілісних майнових комплексів Товариства; 16) погодження умов розповсюдження і відкритого розміщення, форм і термінів оплати цінних паперів, емітованих Товариством, за поданням Директора Товариства; 17) у разі необхідності виступати ініціатором проведення ревізій (незалежних аудиторських перевірок) фінансово-господарської діяльності Товариства; 18) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 19) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства; 20) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства 21) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором Товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; 22) узгодження рішень Директора Товариства про скликання чергових (позачергових) загальних зборів акціонерів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів, а також рішень про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів; 23) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам акціонерів щодо питань порядку денного зборів; 24) надання Директору Товариства пропозицій та рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 25) здійснювати інші повноваження, передбачених Статутом та чинним законодавством України або делегованих Загальними зборами акціонерів. Наглядова рада своїм окремим рішенням може передавати частину питань, що відносяться до її компетенції, Директору Товариства, за виключенням питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає її засідання та головує на них. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її відповідним рішенням. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Члени Наглядової ради, які обрані Загальними зборами акціонерів Товариства, не мають права передавати свої повноваження іншій особі. На вимогу Наглядової ради у її засіданнях можуть брати участь члени виконавчого органу, Ревізійної комісії, профспілкового комітету або будь-які інші працівники Товариства. Прийняття рішень Наглядовою радою здійснюється на її засіданнях простою більшістю голосів. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку розподілу голосів порівну, приймається рішення за яке проголосував Голова Наглядової ради. Рішення Наглядової ради оформлюються відповідними протоколами, які підписують Голова Наглядової ради або головуючий на засіданні Наглядової ради. Організація ведення протоколів та діловодства покладається на Голову Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти календарних днів після проведення засідання. Наглядова рада щороку звітує перед Загальними зборами акціонерів на чергових зборах про результати своєї діяльність за звітний період, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це виконавчий орган Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. У своїй роботі Наглядова рада Товариства керуються чинним законодавством України, Статутом та іншими Положеннями, нормативними документами Товариства. ДИРЕКТОР Директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що створюється та відкликається за рішеннями Наглядової ради Товариства і здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання його діяльності, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам та та Наглядової ради Товариства, організує виконання їх рішень, діє від імені Товариства без довіреності у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та розпорядження, обов"язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Наглядова рада Товариства здійснює персональне призначення, звільнення, відсторонення, переведення на(з) посаду(посади) Директора Товариства. Таке рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні. Директором Товариства укладається трудовий контракт, в якому визначаються його права, обов"язкі, відповідальність, умови праці, матеріального забезпечення та інші умови. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Директором та Товариством. Від імені Товариства трудовий контракт з обраним Директором підписує Голова Наглядової ради Товариства. У разі тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, відрядження, тощо) Директора його повноваження за відповідним рішенням Наглядовою радою може здійснювати інша особа у порядку представництва, передбаченому Цивільним Кодексом України. Директором та тимчасово виконуючим обов"язки Директора можуть бути тільки ті особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до положень Статуту та норм чинного законодавства України віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Директор Товариства або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки за відповідною довіреністю, або особа, якій тимчасово делеговано частину повноважень за відповідною довіреністю, на підставах, передбачених Статутом,: 1) здійснює будь-які дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, що передбачені Статутом; 2) керує поточною діяльністю Товариства, у тому числі розпоряджається, у встановлених межах, майном Товариства, включаючи грошові кошти; 3) представляє Товариство в його відносинах з юридичними і фізичними особами, підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності; 4) веде переговори і укладає від імені Товариства, без попереднього погодження із Загальними зборами та Наглядовою радою, усі види договорів з банківськими установами, на суму, що не перевищує 3% та більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 5) вчиняє значні правочини, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить менш 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 6) визначає порядок утворення, формування і використання фондів Товариства; 7) розробляє організаційну структуру Товариства, функції, порядок та регламенти роботи кожного зі структурного підрозділу, розподіляє обов'язки та визначає повноваження керівників структурних підрозділів Товариства; 8) організує та забезпечує виконання договірних та інших зобов'язань, що прийняті Товариством; 9) організує ведення в Товаристві оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку і звітності Товариства та надання звітності, статистичної інформації та адміністративних даних до державних органів відповідно до їх компетенції, згідно з вимогами чинного законодавства України; 10) обирає незалежного аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг; 11) відкриває банківські рахунки у національній валюті України, валютні та інші рахунки, передбачені чинним законодавством України, розпоряджається ними від імені Товариства; 12) приймає рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства - Головного бухгалтера та директорів представництв, філій, дочірніх підприємств; 13) укладає трудові контракти з керівниками (директорами) представництв, філій, дочірніх підприємств Товариства на підставі типових контрактів, затверджених рішеннями Наглядової ради Товариства; 14) затверджує перелік посад Товариства, на яких застосовується контрактна форма трудового договору, та укладає (підписує) ці контракти; 15) затверджує перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, забезпечує організацію заходів щодо нерозголошення працівниками комерційної таємниці та конфіденційної інформації; 16) встановлює порядок надання інформації особам, які не є акціонерами Товариства. Визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації; 17) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства приймає рішення про створення за участю Товариства будь-яких видів недержавних пенсійних фондів (відкритих , корпоративних , професійних, тощо); 18) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства приймає рішення про здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь працівників Товариства та самостійно встановлює відсоток відрахувань таких внесків; 19) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; 20) приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі за кордон; 21) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору; 22) укладає трудові угоди з найманими працівниками Товариства, визначає їх умови праці та оплату на підставі внутрішніх документів, що діють у Товаристві, а також звільняє працівників Товариства, приймає рішення про застосування заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників Товариства; 23) розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає порядок найму і звільнення працівників Товариства, форми, системи і розміри оплати їх праці, а також інші види прибутків (заохочень) працівників, розпорядок робочого дня, змінність роботи, порядок надання відпусток; 24) надає штатним працівникам Товариства безвідсоткові позички на зворотній основі згідно наданих ними заяв шляхом укладання відповідних договорів (угод); 25) організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізора Товариства; 26) у межах повноважень, що визначені цим Статутом, видає довіреності, накази, розпорядження і вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма без виключення працівниками Товариства; 27) виносить рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством; 28) приймає рішення про передачу та умови передачі частини майна Товариства філіям, структурним підрозділам і представництвам Товариства; 29) у разі необхідності виступає ініціатором проведення ревізій (незалежних аудиторських перевірок) фінансово-господарської діяльності Товариства; 30) у разі необхідності виступає ініціатором проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; 31) забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснює контроль за усуненням недоліків, які можуть бути виявлені під час проведення перевірок Ревізором Товариства, службою внутрішнього аудиту та/або зовнішнім незалежним аудитором; 32) здійснює інші дії та виконує інші повноваження, не передбачені Статутом або делеговані Загальними зборами та/або Наглядовою радою Товариства, що необхідні для забезпечення ефективної діяльності Товариства. Рішення Директора оформлюються шляхом видання ним наказів та/або розпоряджень та/або довіреностей. Директор Товариства щороку на чергових Загальних зборах звітує перед Загальними зборами про результати своєї діяльністі, загальний стан справ Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства та виконання відповідних бізнес- планів (програм). Директор Товариства щокварталу звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльністі, загальний стан справ Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства та виконання відповідних бізнес- планів (програм). Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з Директором. У своїй роботі Директор Товариства або особа, яка тимчасово виконує його обов"язки відповідно до умов цього Статуту, керуються чинним законодавством, Статутом та іншими Положеннями, нормативними документами Товариства. РЕВІЗОР Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за дорученням Загальних зборів акціонерів, за власною ініціативою, якщо цього вимагають інтереси Товариства, або на вимогу акціонерів Товариства, що у сукупності володіють більш ніж 10% загальної кількості акцій Товариства. Ревізор зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами; 3) проводити необхідні консультації та/або отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, діючого Статуту та/або внутрішніх документів Товариства; 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та/або процедур щодо вчинення правочинів (у тому числі й укладення договорів), у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Поняття правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, визначається діючими нормами законодавства України.; 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та/або таємної); 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та/або іншими посадовими особами Товариства; 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання; 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим юридичним та/або фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації; 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації та інтересам Товариства; 10) повідомляти органи управління Товариства та/або акціонерів Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі йому у зв'язку з виконанням своїх обов'язків. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ Господарський рік починається з 01 січня і закінчується 31 грудня. По закінченню кожного року складається річний звіт. Оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність Товариства здійснюється в порядку та обсягах, встановлених законодавством України. Директор та Головний бухгалтер Товариства надають звітність, статистичну інформацію та адміністративні дані до державних органів відповідно до їх компетенції, і несуть відповідальність за їх достовірність, повноту та своєчасність подання. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються у відповідності з річним звітом та балансом, що затверджуються Загальними зборами акціонерів. Порядок ведення оперативного і бухгалтерського обліку результатів роботи філій, представництв встановлюється чинним законодавством України. Відповідальність за стан обліку, достовірність, повноту та своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності Товариства покладається на Директора і Головного бухгалтера Товариства. Вірогідність і повнота річної фінансової звітності та балансу Товариства має бути підтверджена незалежним аудиторським висновком у випадках та порядку, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність" та іншими законодавчими актами України, та у разі не обрання у Товаристві Ревізора. Товариство дозволяє проводити контроль своєї діяльності державним органам у відповідності до їх компетенції та на підставі норм чинного законодавства України.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Емітент не залучав аудитора який (яка) має висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, тому що у 2018 р .господарська діяльність не здійснювалась.