Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22889913
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "5-й Київський авторемонтний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Перспективами подальшого розвитку емітента є отримання доходів від надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

1) опис діяльності підприємства; Підприємство надає в оренду й експлуатацію власне нерухоме майно. 2) результати діяльності; Протягом 2018 року отримано чистий прибуток у розмірі 102,9 тис. грн. 3) ліквідність та зобов'язання; 4) екологічні аспекти; Діяльність ПрАТ "5-й КАРЗ" не здійснює безпосереднього впливу на екологію. 5) соціальні аспекти та кадрова політика; Підприємство забезпечує своїх працівників всіма передбаченими законодавством України соціальними гарантіями у повному олбсязі. 6) дослідження та інновації; Дослідження не проводяться, інновації не застосовуються. 7) фінансові інвестиції; Фінансові інвестиції не здійснюються.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2018
Кворум зборів** 0.010108
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження порядку проведення Загальних зборiв Товариства. 3. Про затвердження звiту наглядової ради за 2017 рiк. 4. Про затвердження звiту Правлiння Товариства за 2017 рiк. 5. Про затвердження звiту ревiзора Товариства за 2017 рiк. 6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, Правлiння, ревiзора. 7. Про затвердження фiнансового результату Товариства за 2017 рiк, розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк. 8. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Рiчнi загальнi збори не вiдбулися, оскiльки не було досягнуто кворуму.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): позачергові загальні збори не скликалися Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) позачергові загальні збори не скликалися

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення На річних загальних зборах від 27.04.2018р. не було досягнуто кворуму.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення позачергові загальні збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду: Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради. Оцінка роботи Наглядової ради, а саме: - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому. - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено. Додаткова інформація про Виконавчий орган: - Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. - Результати роботи виконавчого органу: Єфективне функціонування Товариства. - Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність. Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме: - діяльності виконавчого органу: Задовольняє Наглядову раду та Загальні збори акціонерів. - компетентності та ефективності виконавчого органу: Задовольняє Наглядову раду та Загальні збори акціонерів.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 1
Членів наглядової ради – представників акціонерів 1
Членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Комітети в складі наглядової ради відсутні

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радиКомітети в складі наглядової ради відсутні Комітети в складі наглядової ради відсутні

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Васюченко Олег Борисович Голова наглядової ради X
Буднiк Олена Петрiвна Секретар наглядової ради X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньПротягом звітного періоду проводилось 4(чотири) засідання Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради розглядались наступні питання: 1. "Про припинення повноважень та виключення зі списків працівників Голови правління ПрАТ "5-й Київський авторемонтний завод" Сідорової Людмили Полікарпівни у зв'язку зі смертю 19 січня 2018р.". 2. "Про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Приватного акціонерного товариства "5-й Київський авторемонтний завод".". 3. "Про виключення зі складу осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори Сідорової Людмили Полікарпівни (ідентифікаційний номер 1857821542).". 4. "Про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.". 5. "Про затвердження тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться "27" квітня 2018 року.".

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правлiння Дагаєва Тетяна Юрiївна Згідно Статуту ПрАТ "5-й КАРЗ", до компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.
Опис Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Сiдорова Людмила Полiкарпiвна фізична особа 63.2208293
2 Дагаєва Анастасiя Анрiївна фізична особа 15.9884281
3 Дагаєва Єкатерина Андрiївна фізична особа 15.9884281

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
10370 477 Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року 12.10.2013

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Голова правління/Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління: призначається та звільняється з посади наглядовою радою ПрАТ "5-й КАРЗ". Винагороди та компенсації у разі звільнення, окрім тих, що виплачуються згідно із законодавством України (наприклад грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки, згідно статті 83 КЗпП України) не передбачені. Член наглядової ради: призначається та звільняється з посади Загальними зборами ПрАТ "5-й КАРЗ". Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Винагороди та компенсації у разі звільнення, окрім тих, що виплачуються згідно із законодавством України (наприклад грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки, згідно статті 83 КЗпП України) не передбачені. Ревізор: призначається та звільняється з посади Загальними зборами ПрАТ "5-й КАРЗ". Винагороди та компенсації у разі звільнення, окрім тих, що виплачуються згідно із законодавством України (наприклад грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки, згідно статті 83 КЗпП України) не передбачені. Головний бухгалтер: призначається та звільняється з посади Головою правління ПрАТ "5-й КАРЗ". Винагороди та компенсації у разі звільнення, окрім тих, що виплачуються згідно із законодавством України (наприклад грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки, згідно статті 83 КЗпП України) не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада: до виключної компетенції наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8. обрання і припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; 15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах; 16. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 19. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Голова наглядової ради: 1. організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою; 2. скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; 3. організує роботу зі створення комітетів наглядової ради, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами товариства; 4. готує доповідь та звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 5. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 6. укладає від імені Товариства контракти з Головою і членами правління. Член наглядової ради: 1. Забезпечує підготовку необхідної для роботи наглядової ради інформації та документації; 2. здійснює облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей; 3. оформляє документи, видані наглядовою радою та головою наглядової ради та забезпечує їх надання посадовим особам органів управління Товариства; 4. оформляє протоколи засідань наглядової ради; 5. здійснює інші повноваження в межах компетенції наглядової ради. До повноважень правління належить: 1. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства, контроль за їх реалізацією; 2. прийняття рішень з питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; 3. надання на затвердження загальним зборам пропозицій щодо розподілу прибутку та покриття збитків Товариства; 4. визначення організаційної структури Товариства; 5. укладення колективного договору з трудовим колективом Товариства; 6. надання наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 7. визначення складу, обсягу та порядку захисту інформації з обмеженим доступом; 8. підготовка річного звіту Товариства, фінансових (інвестиційних) та комерційних планів Товариства та відповідних кошторисів, пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення загальними зборами; 9. прийняття рішень з питань, переданих наглядовою радою та загальними зборами до повноважень правління. До повноважень голови правління, зокрема, належить: 1. забезпечення оперативного керівництва Товариством; 2. організація ведення бухгалтерського обліку та визначення облікової політики Товариства; 3. організація ведення обліку кадрів Товариства; 4. організація діловодства і документообігу у Товаристві; 5. затвердження внутрішніх документів Товариства, штатного розпису, положень про структурні підрозділи Товариства, посадових інструкцій, тощо; 6. забезпечення проведення незалежної аудиторської перевірки діяльності Товариства згідно з вимогами чинного законодавства України; 7. здійснення інших повноважень, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів. Голова правління має право: 1. самостійно приймати рішення про укладення договорів, в тому числі підписувати договори: купівлі-продажу, ренти, найму (оренди), позички, підряду, виконання робіт (послуг), зберігання, доручення, комісії, управління майном, позики, спільної діяльності та інших договорів, а також приймати рішення про виконання зобов'язань з забезпечення (порука, гарантія, застава, при тримання, завдаток, і т.і.), якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 2. вчиняти значні правочини за рішенням загальних зборів; 3. вчиняти значні правочини, попередньо схвалені рішенням загальних зборів; 4. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства та рішеннями загальних зборів; 5. відкривати та закривати рахунки у банківських установах, підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; 6. видавати (підписувати) довіреності; 7. приймати рішення про участь Товариства у тендерах та конкурсах, готувати та підписувати документи, пов'язані з участю Товариства у цих тендерах та конкурсах; 8. приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до діючого законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 9. підписувати від імені Товариства трудові договори з працівниками Товариства, в тому числі із особою, яка проводить внутрішній аудит; 10. підписувати від імені Товариства листи, заяви, позовні заяви, клопотання, повідомлення, запити, звернення, претензії, вимоги, протоколи, розрахунки, акти, декларації, документи податкової та фінансової звітності та інші документи, необхідність у підписанні яких може виникнути під час діяльності Товариства; 11. в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 12. приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; 13. здійснювати інші функції, що необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з законодавством і внутрішніми документами Товариства. Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Має право: 1. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, що належать до повноважень Ревізора, під час проведення перевірок; 2. ініціювати скликання засідань Наглядової ради та брати в них участь з правом дорадчого голосу; 3. вимагати скликання позачергових загальних зборів та вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів; 4. бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 5. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6. у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів та експертів, незалежного аудитора; 7. в односторонньому порядку скласти з себе повноваження.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

До Звіту про корпоративне управління долучаємо iнформацiю (Думка аудитора щодо інформації визначених у пунктах визначених в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок"), яка знаходиться на сайтi товариства та завантажити її можна за посиланням: http://5karz.emitents.net.ua/files/22889913_e9522b7283968a864ca90a9682f6c44d.pdf (audit_report_2018.pdf, Розмір: 5611330 байт, Контрольна сума за алгоритмом CRC32: 1B2BD88D)