Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства напряму залежать від стабільності функціонування Товариства, яка значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки України в цілому. Ринок ставить все більші вимоги до послуг, що надаються Товариством в умовах зростаючої конкуренції, будівництва нових приміщень по м. Запоріжжю. Товариством активно використовуються гнучкi методи роботи з клiєнтами. Товариство працює за передплатою. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню клієнтської бази, для цього Товариство застосовує рекламу у ЗМI.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Основний вид діяльності Товариства це надання примiщень та складiв в оперативну оренду. Основним ризиком в діяльності Товариства є пошкодження або знищення нерухомості, конкуренцiя та змiни в законодавствi. Заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є гнучка полiтика цiноутворення, аналiзу стану нерухомості у конкурентiв. Для використання в повному обсязi своїх основних засобів Товариство удосконалює та ремонтує примiщення, упорядковує територiю. Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних оборотних коштiв. Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо. У сучасних умовах фiнансового становища України важко прогонозувати можливi шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства. Можливо Товариству прийдеться лiквiдуватися внаслiдок збитковостi його дiяльностi.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Інформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента відсутня у зв'язку з тим, що дiяльнiсть Товариства не пов'язана з укладенням деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик - Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку; непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Товариство в своїй фінансово-господарській діяльності не керується власним Кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства Кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті Кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням http://oapk.pat.ua. Будь-яка інша практика корпоративного управління в Товаристві не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2018
Кворум зборів** 98.7948
Опис Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборів та результати розгляду питань: 1.Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Вирішили: Обрати Головою лічильної комісії Тимошенка С.М.; членом лічильної комісії Лаврова В.Д. 2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. Вирішили: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3.Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Вирішили: Обрати Головою зборів - Гненного О.І., Секретарем зборів - Гненну Т.П. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): -виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; -запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; - збори провести без перерви. 4. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариство за 2017 рік та його затвердження. Вирішили: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 5.Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. 6.Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та їх затвердження. Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 8.Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2017 рік. Вирішили: Оскільки за результатами діяльності в 2017 р. отримано прибуток, направити його на покриття збитків минулих періодів. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати. 9.Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради. Вирішили: Припинити повноваження Голови наглядової ради Гненного Олександра Івановича та членів Наглядової ради - Гненної Тетяни Петрівни та Верещак Ірини Олександрівни, у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Обрати членами Наглядової ради: Гненного Олександра Івановича, Верещак Ірину Олександрівну, Гненну Тетяну Петрівну. 10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними. Вирішили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства; винагороду не сплачувати; уповноважити директора на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Протягом останніх 3 років позачергові загальні збори не скликалися Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) Протягом останніх 3 років позачергові загальні збори не скликалися

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями). Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 1
Членів наглядової ради – представників акціонерів 2
Членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Комітети в складі наглядової ради не створені

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радиКомітети у складі наглядової ради не створено. Оцінка роботи комітетів не проводилася Комітети в складі наглядової ради не створені

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Гненний Олександр Іванович Голова Наглядової ради X
Верещак Iрина Олександрiвна Член наглядової Ради X
Гненна Тетяна Петрiвна Член наглядової Ради X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): п.10.3.2 Статуту - Наглядова рада складається з 3 осiб. Членами Наглядової ради можуть бути не тiльки акцiонери Товариства, а будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність. Член Наглядової ради не може одночасно бути Директором, заступником директора та (або) Ревiзiором Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньПротягом 2018 року відбулося 4 засіданя Наглядової ради: 12.02.2018р., кворум - 100%, прийнято рішення за підсумками 2017 року не проходити аудиторську перевірку фінансової звітності, у зв'язку з тим, що з 01.01.2018 року вступив в силу Закон № 2164, яким внесено зміни до Закону про бухоблік, відповідно до яких Товариство не входить до преліку підприємств з обов'язковим проходженням щорічного аудиту. 20.02.2018р., кворум - 100%, прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 27 квітня 2018 року; затверджено перелік питань проекту порядку денного та проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного; для реєстрації акціонерів та їх представників обрано реєстраційну комісію у складі, а також обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з першого питання порядку денного Зборів. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. Затверджено посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами до зборів. 15.03.2018р., кворум - 100%, затверджено текст та форму бюлетенів для голосування на річних загальних зборах. 27.03.2018р., кворум - 100%, припиненно повноваження директора та обрано директора на новий термін.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Директор Верещак Герман Валерiйович Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції одноосібного Виконавчого органу (Директора) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Опис Інформація про проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Директор приймає рішення в межах своєї компетенції одноосібно, на власний розсуд.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Верещак Герман Валерiйович фізична особа 28.8694543
2 Гненний Олександр Iванович фізична особа 49.7893931

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1568800 319747 п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. 11.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п.8.2 Статуту, посадові особи органів Товариства - голова та члени наглядової ради, Директор та Ревізор Товариства. Відповідно до п.10.2.1 та 10.3.2 Статуту, Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів без обмеження кількості представників акціонера у складі Наглядової ради Товариства. Порядок представництва представником акціонера у складі Наглядової ради визначається самим акціонером. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в Наглядовій раді Товариства припиняється. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами, але не менше 3 осіб. Відповідно до п.9.1.3 Статуту, припинення повноважень членів наглядової ради є виключної компетенцією загальних зборів. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборі я можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Відповідно до п10.2.4 Статуту Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково: 1) у разi одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради; 2) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради; 3) прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про вiдкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв; 4) обрання Загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради; 5) в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Відповідно до п.10.1.3 Статуту, до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень одноосібного Виконавчого органу (Директора). Згідно з п.11.2.3 підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором. Відповідно до п.9.1.3 до виключної компетенції Загальних зборів належить обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.10.1.3, 10.4.2 Статуту): Члени наглядової ради мають право: 1) брати участь у засіданнях, що скликає одноосібний виконавчий орган (директор) Товариства; 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я виконавчого органу (директора) Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів Товариства. Голова наглядової ради організовує її роботи, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду. ДИРЕКТОР (п.11.3.6 Статуту): Особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора), має право без довіреності діяти від імені Товариства, в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора) має такі повноваження: 1) подавати на розгляд до Наглядової ради пропозиції щодо питань, які належать до її компетенції; 2) затверджувати організаційну структуру виконавчого апарату і його штатний розклад після узгодження зі Наглядовою радою, функціональні обов'язки працівників; 3) користуватися правом найму, звільнення, переводу всіх працівників Товариства (крім свого заступника), застосовує до них заходи заохочення та стягнення; 4) відкривати рахунки в банківських установах, користується правом першого підпису; заступник директора також має право першого підпису фінансових документів за відсутності Директора або за його дорученням; 5) видавати доручення та довіреності, в тому числі з правом передоручення, визначає обсяг повноважень працівників Товариства; 6) делегувати окремі свої функції іншим працівникам Товариства; 7) здійснювати від імені Товариства усі види правочинів, розпоряджається майном (крім вчинення правочинів щодо відчуження основних засобів Товариства) і коштами Товариства в межах 10 (Десяти) відсотків активів балансу за попередній квартал в цілому на рік. В інших випадках укладення правочинів забороняється без попереднього узгодження їх умов з Наглядовою радою; 8) керувати розробкою річного балансу Товариства і звіту; 9) забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства і Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами за господарськими угодами; 10) здійснювати контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів Товариства; 11) забезпечувати створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства щодо охорони навколишнього середовища; 12) організовувати і забезпечувати бухгалтерську і статистичну звітність Товариства і несе відповідальність за її достовірність; 13) в обов'язковому порядку надавати Наглядовій раді протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість. РЕВІЗОР (п.12.1.5 Статуту): Ревізор для виконання своїх функцій має право: 1) перевіряти грошові, бухгалтерські та інші документи Товариства, наявність коштів і цінностей, використання основних, обігових та інших коштів Товариства; 2) одержувати від посадових осіб Товариства письмові або усні особисті пояснення з усіх питань, що стосуються діяльності виконавчого органу; 3) для поглибленої перевірки діяльності Товариства залучати на договірній основі сторонніх консультантів і аудиторські фірми. Кошти, призначені для оплати послуг сторонніх консультантів (аудиторів), плануються Директором Товариства у межах сум, затверджених Загальними зборами для відповідних цілей. При виникненні суперечок між Директором Товариства і Ревізором з питань оплати праці та інших умов договорів із сторонніми консультантами, рішення приймається Наглядовою радою Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (в редакції станом на 01.01.2019 р.) в межах проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" за 2018 рік за договором №19/04/19АФК від 19.04.2019 року аудиторською фірмою - ТОВ Аудиторська фірма "Контролінг"- перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1.-4. та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5.-9. Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Під час перевірки Звіту про корпоративне управління ми перевірили інформацію, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями). ТОВ Аудиторська фірма "Контролінг", директор Златін В.В., (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Аудитори" 101360).