Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22684950
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Перспективи подальшого розвитку емiтента на 2019 рiк будуть вирiшуватися на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв емiтента у 2019 роцi. Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть товариства вiдповiдно Законодавства України та за основним видом дiяльностi: БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ. Цей вид дiяльностi є досить перспективним, але характеризується досить високою конкуренцiєю, залежнiстю вiд змiн законодавства, залученням кредитних коштiв. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та матерiали, вiд розмiру податкiв, при їх збiльшенi у Товариства збiльшуються витрати. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок здiйснення контролю якостi матерiалiв, зменшення та оптимiзацiя витрат товариства, розширення клiєнтської бази емiтента тощо.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Iнформацiя про розвиток емiтента буде вирiшуватися на чергових рiчних загальних зборах акцiонерiв емiтента у 2019 роцi.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента - вiдсутня, так як Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн.). Причинами такого ризику є iнфляцiйнi фактори, збiльшення середнього рiвня банкiвського та депозитного процентiв, зменшення вартостi цiнних паперiв тощо. Основна мета Товариства в управлiннi фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) . Товариство використовує диверсифiкацiю активiв шляхом розподiлу значної їх частини мiж найбiльш лiквiдними, безпечними i прибутковими категорiями:кошти на поточних рахунках;банкiвськi вклади (депозити);нерухоме майно тощо. Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, так як товариство не використовує даний метод управлiння фiнансовими ризиками.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння емiтент не застосовуває.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Положення кодексу корпоративного управлiння не застосовуються, оскiльки загальними зборами акцiонерiв такий документ не затверджувався. Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги - вiдсутня. Товариство застосовує практику корпоративного управлiння визначену Законом України " Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Так як у Товариства вiдсутнiй кодекс корпоративного управлiння, то емiтент не вiдхиляється вiд положень власного кодексу корпоративного управлiння та не приймає рiшення про незастосування деяких положення кодексу корпоративного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2018
Кворум зборів** 100
Опис - Черговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 30.04.2018 року. - Кворум зборiв - 100,00%. - Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт генерального директора про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк. i основнi напрямки дiяльностi в 2018 роцi. 3. Звiт ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та затвердження його звiту та висновку. 4. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2017 рiк. 5. Затвердження розподiлу прибуткiв (порядку покриття збиткiв) Товариства i розмiру дивiдендiв за 2017 рiк. 6. Обрання (переобрання) ревiзора Товариства. - Проведення загальних зборiв iнiцiювал Генеральний директор. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. - Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято. - Зауважень вiд акцiонерiв не було. - Позачерговi збори за звiтний перiод не проводились.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства У звiтному роцi позачергових загальних зборiв не було.
Інше (зазначити) У звiтному роцi позачергових загальних зборiв не було.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Чергові загальні збори проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звiтному роцi позачергових загальних зборiв не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Органами управління Товариством є: - Загальні збори (вищий орган). - Дирекція, яку очолює Генеральний Директор Товариства.-Левченко В.Н. Загальні збори є вищим органом Товариства У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудового коллективу Товариства, при цьому посадові особи Товариства зобов'язані з'явитися на засідання Загальних зборів, за будь-яких обставин, за винятком хвороби. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Роботою Дирекції керує Генеральний директор, який призначається Загальними зборами з числа членів Дирекції. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами обирається Ревізор. Ревізор обирається терміном на 3 роки шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Повноваження Ревізора продовжуються і після закінчення 3-х річного терміну до обрання нового Ревізора Загальними зборами.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів
Членів наглядової ради – представників акціонерів
Членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) наглядова рада не створювалась

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радикомітети не створювались наглядова рада не створювалась

Персональний склад наглядової ради

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): наглядова рада не створювалась X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) наглядова рада не створювалась
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньнаглядова ради не створювалась

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) наглядова рада не створювалась

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Генеральний директор Левченко Валерій Миколайович Виконує наступні постійні функції й обов'язки з організації і забезпечення діяльності Товариства: - підписує від імені Товариства документи, представляє Товариство у всіх судових органах із усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, у тому числі із правом закінчення справи шляхом мирової угоди, визнання чи відмовлення цілком або частково від позовних вимог, без довіреності (доручення) представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенції та в порядку, визначеному цим Статутом; - створює тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з метою вирішення важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства; - видає в межах своєї компетенції довіреності іншим особам на вчинення дій від імені Товариства, представництво його інтересів тощо; - пред'являє претензії та позови від імені Товариства; - пропонує Загальним зборам кандидатури на посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв; - здійснює контроль за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв; - затверджує посадові інструкції та штатний розклад Товариства; - призначає на посаду та звільняє працівників Товариства відповідно до чинного законодавства України; - від імені Товариства укладає угоди (договори), в т.ч. за попереднім погодженням із Загальними зборами у випадку укладення договорів (угод), ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. - здійснює операції по розпорядженню основними засобами, операції з придбання та відчуження цінних паперів та корпоративних прав; - за попереднім погодженням із Загальними зборами розпоряджається коштами фондів Товариства;
Опис д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО БУДIВЕЛЬНО-ТЕХНIЧНА ФIРМА "СИЛИКАТ" 211721142 73.4896943
2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА "ЛЕВ" фізична особа 26.5103056

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1407 У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства або їх представники. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, але цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах емiтента немає

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Роботою Дирекції керує Генеральний директор, який призначається Загальними зборами з числа членів Дирекції. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами обирається Ревізор. Ревізор обирається терміном на 3 роки шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Повноваження Ревізора продовжуються і після закінчення 3-х річного терміну до обрання нового Ревізора Загальними зборами. Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення на товариствi не передбачається. При призначенi та звiльненi посадових осiб емiтент керується Законодавстом України та Статутом товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Генеральний директор діє від імені Товариства у межах його компетенції, встановленої Статутом та законом, а також трудовим договором, що укладається між ним та Товариством. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов?язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства; має право без доручення вчиняти дії від імені Товариства; керувати поточними справами і здійснювати виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; представляти інтереси Товариства з іншими юридичними особами; здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства . Генеральний директор зобов?язаний: " Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. " Керуватися у своїй діяльності чинним Законодавством України, Статутом Товариства. " Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів. " Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів. " Брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу. " Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчинені яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). " Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов?язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденціальну інформацію, як стала відомою у зв?язку із виконанням своїх повноважень, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. " Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. За підсумками року Генеральний директор зобов?язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства. Права та обов'язки Ревiзора визначаються чинним законодавством, Статутом . Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудитором була перевірена інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-ІV, а саме: - посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; - пояснення із сторони емітента у разі не застосування деяких положень кодексу корпоративного управління або у разі відхилення від положень кодексу про корпоративне управління; - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; - персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Аудитором була перевірена інформація, яка зазначена у пунктах 5-9 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-ІV, а саме: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; - повноваження посадових осіб емітента. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ми дійшли висновку, що ця інформація виглядає такою, що не містить суттєвих викривлень.