Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

ПрАТ "Завод Південгідромаш" власну виробничу діяльність не веде, являється орендодавцем. На наступні три роки підприємство планує погасити заборгованості, що виникли та відновити виробничу діяльність.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Філій, дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів ПрАТ "Завод Південгідромаш" не має. Позаштатних працівників, працюючих за сумісництвом немає. Керівництво розробило план дій для погашення усіх видів заборгованостей. Ця програма розрахована на найближчі 3 роки.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У звітному періоді емітентом укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів, які вплинули б на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента не відбувалось.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

У звітному періоді завдань щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування товариство не ставило.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

ПрАТ "Завод Південгідромаш" у 2018 р. не було схильним до цінових, кредитних, інших ризиків, так як власну виробничу діяльність не вело, являлось тільки орендодавцем.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Кодексу корпоративного управління емітентом не створено. Товариство у своєї діяльності використовує принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. №955.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

У звітному періоді кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління емітентом не застосовувався, Товариство у своєї діяльності використовує принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

За звітний період, застосованої понад визначені законодавством вимоги практики корпоративного управління у емітента не існує, так як він являється товариством, що власну виробничу діяльність не веде і використовує принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. №955.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

За звітний період, відхилень від положень будь-яких кодексів корпоративного управління у емітента не існує, так як він являється товариством, що власну виробничу діяльність не веде і використовує принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. №955.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 04.04.2018
Кворум зборів** 92.64
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів. 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. 4. Звіт Наглядової ради за 2017р. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. 6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 р., затвердження нормативів розподілу прибутку на 2018 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з ПАТ «СБЕРБАНК», у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від 10.02.2012 р., укладеного між ПАТ «СБЕРБАНК» та ТОВ «Південний завод гідравлічних машин», та затвердження проектів угод у зв’язку зі вчиненням значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правління, Наглядова Рада. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: немає Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати для підрахунку голосів і підведення підсумків загальних зборів акціонерів лічильну комісію ПрАТ "Завод Південгідромаш " у складі : Носова Г.В. - голова лічильної комісії; Положенцева Л.Л. - секретар лічильної комісії, Михальчук Н.В. - член лічильної комісії. 2. Обрати для ведення загальних зборів акціонерів та складання протоколу Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:Голова зборів - Муравйова І.В. , секретар зборів Бухтіярова Т.А. 3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ”Завод Південгідромаш” за 2017 р. ствердити. Роботу Правління за 2017 р. визнати задовільною. 4. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ”Завод Південгідромаш” за 2017 р. ствердити. Роботу Наглядової ради за 2017 р. визнати задовільною. 5.Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 р. ствердити без змін і доповнень. Роботу Ревізійної комісії в 2017 р. визнати задовільною. 6. 1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 р. ПрАТ “Завод Південгідромаш” прибуток не розподіляти. 2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку на 2018 р.: - на покриття збитків минулих періодів; - на формування резервного фонду у розмірі 5%; - залишок прибутку за 2018 р. розподілити на загальних зборах акціонерів у 2019 р. 7. Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2017 р. 8.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», а саме: внести зміни до всіх договорів забезпечення (застава, порука), які укладені з ПАТ «СБЕРБАНК», у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від 10.02.2012 р. (збільшення строку кредитування не більш ніж до 01 травня 2019 року; сплата комісії за внесення змін до умов кредитування), укладеного між ПАТ «СБЕРБАНК» та ТОВ «Південний завод гідравлічних машин», та затвердити проекти договорів про внесення змін до договору застави, договору поруки у зв’язку зі вчиненням значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», що є невід’ємною частиною цього рішення (Додатки №1 та №2). 2. Надати повноваження на підписання всіх Договорів забезпечення (у тому числі, але не виключно, внесення третейської угоди), які укладені з ПАТ «Сбербанк» у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від 10.02.2012 р., укладеного між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «ПЗГМ» Муравйовій І.В. по довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Чуєвою Т.Т Загальні збори відбулися. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Останні позачергові загальниі збори скликалися для припинення та обрання членів Наглядової ради. Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) позачергові загальні збори не скликалися.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Чергові загальні збори проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення позачергові загальні збори не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада протягом звітного періоду проводила свої засідання. Загальний опис прийнятих на них рішень: надання в оренду основних фондів, проведення загальних зборів акціонерів, затвердження реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів, затвердження форми бюлетенів для голосування на загальних зборах, затвердження штатного розкладу підприємства. Функціональні обов’язки Наглядової ради: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів; обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: здійснюватися іншою особою; здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Правління емітента протягом звітного періоду проводило свої засідання. Загальний опис прийнятих на них рішень: надання в оренду основних фондів, проведення загальних зборів акціонерів. Функціональні обов'язки Правління: надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів), надання згоди на списання майна Товариства; визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства; затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства), формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 5
Членів наглядової ради – представників акціонерів 0
Членів наглядової ради – незалежних директорів 0
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) комітети не створені

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радид/н д/н

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Кондратенко Олена Михайлівна Голова Наглядової ради X
Муравйова Інна Володимирівна член наглядової ради X
Сидоров Володимир Григорович член Наглядової ради X
Бордюг Олег Валерійович член Наглядової ради X
Нарікаєв Емзар Заурбегович член Наглядової ради X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньПроводилось протягом 2018 року 3 засідання наглядової ради на яких були прийняті наступні рішення:Затвердження штатного розпису, оголошення загальних зборів акціонерів, затвердження реєстраційної комісії, затвердження форм бюлетенів для голосування.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) члени НР винагороди не отримують

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Грищенко Марина Володимирівна - голова правління Бухтіярова Тетяна Анатоліївна - член правління Правління Товариства (Правління) – колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Обов'язки: -Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу); щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів незалежно від їхньої вартості; -Надання згоди на списання майна Товариства; -Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; -. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів), щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких дочірнє підприємство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб; - Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; -Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; - Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; - Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства; -Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства; - Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва; - Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; - Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; -. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; - Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; -Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
Опис д/в

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Cпеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) Незалежний аудитор не затверджувався.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 ЮЖГІДРОМАШ СРЛ МІ-1945329 85.047765

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
55760000 2752497 Лист ДКЦПФР від 13.08.2001 р. №9071/19, п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). 20.08.2001

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Голова та члени Наглядової ради обираються загальними зборами на 3 роки. З числа обраних членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради. Підставою дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначається законом, Положенням про Наглядову раду. Правління обирається Наглядовою радою на 3 роки простою більшістю голосів. Наглядова рада має право відсторони від виконання повноважень Голову та членів правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства. Ревізійна комісія обирається загальними зборами на 3 роки простою більшістю голосів, що зареєструвались для участі у загальних зборах. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам.

9) повноваження посадових осіб емітента

Всі повноваження посадових осіб виконуються на підставі Статуту та внутрішніх Положень емітента. Функціональні обов’язки Наглядової ради: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів; обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, здійснюватися іншою особою; здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Функціональні обов'язки Правління: надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів), надання згоди на списання майна Товариства; визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства; прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства; затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства), формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами. Повноваження Ревізійної комісії: Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління, дотримання ним вимог Статуту та інших внутрішніх нормативних актів Товариства, зокрема: - виконання встановлених Наглядовою Радою планів та основних напрямків діяльності Товариства; - виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності та їх відповідність чинному законодавству і Статуту; - виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією; - стан розрахунків по Акціях з Акціонерами, дотримання прав власників Акцій Товариства щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні Акцій нових емісій; - дотримання порядку, передбаченого установчими документами Товариства, по оплаті Акцій Акціонерами; - вжиття Правлінням заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до винних осіб; - правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків та інших обов’язкових платежів, а також вірність розрахунків з банківськими установами; - вірність визначення розміру Статутного капіталу Товариства (далі- Статутний капітал) і відповідної кількості Акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу; - використання коштів резервного (страхового) фонду Товариств; - сплату Акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату Акцій, що ними купуються; - стан каси і майна Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління. На підставі роботи, проведеної під час огляду історичної фінансової звітності, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери. Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно: - опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства, - переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства, - будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства, - про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства, - повноваження посадових осіб підприємства узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року. Крім того, під час виконання завдання з огляду історичної фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається п.п. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме: - принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. за № 955, - про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень, - про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу – Правління Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, розкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.