Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

ПрАТ ''ПiСiБi-Радiозавод''має реальнi перспективи для подальшого розвитку та iснує вiрогiднiсть його безперервного функцiонування як суб'єкта господарювання. Основними завданнями ПрАТ''ПiСiБi-Радiозавод''на 2019 рiк є: - забезпечення пiдтримання та збiльшення прибутковостi господарської дiяльностi; - пiiдвищення продуктивностi та оптимiзацiї роботи за рахунок модернiзацiї та розвитку матерiально-технiчної бази; - пiдвищення рiвня кадрового потенцiалу; - удосконалення нормативної бази, структури i методiв управлiння, впровадження iнновацiйних методик, забезпечення ефективної системи управлiння та контролю; - оптимiзацiя витрат шляхом визначення прiоритетiв дiяльностi.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

ПрАТ''ПiСiБi-Радiозавод'' (далi за текстом - Товариство) було створено в груднi 1999 року для здiйснення наукової та пiдприємницької дiяльностi, ефективної експлуатацiї та обслуговування майна, що знаходиться на балансi Товариства, надання виробничих, господарських та iнших послуг та реалiзацiї на основi одержаних прибуткiв соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв. На цей час ПрАТ''ПiСiБi-Радiозавод'' є власником нежилих примiщень загальною площею 2098,50 кв.м в будiвлi, яка розташована за адресою: вул. Бориспiльська , 9 в Дарницькому районi м. Києва. Основними видами дiяльностi ПрАТ''ПiСiБi-Радiозавод''згiдно класифiкацiї видiв економiчної дiяльностi є надавання в оренду й експлуатацiю власного чи нерухомого майна (КВЕД 68.20) . Товариство має право здiйснювати будь-якi iншi види дiяльностi не забороненi законодавством України в порядку та межах встановлених законодавством. Товариство не є членом об'єднань та не належить до будь- яких об'єднань пiдприємств, воно є самостiйним.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

ПрАТ''ПiСiБi-Радiозавод'' не укладало деривативiв у звiтному перiодi та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

ПрАТ''ПiСiБi-Радiозавод'' не користується страхуванням ризикiв та не має полiтики щодо цього.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

ПрАТ''ПiСiБi-Радiозавод'' не укладало правочинiв, якi б мали сцiновi, кредитнi або ризики лiквiдностi.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Згiдно ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ПiСiБi-Радiозавод" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння Товариством не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Iнформацiя про вiдхилення вiд кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.04.2018
Кворум зборів** 100
Опис Згiдно статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення приймаються єдиним акцiонером емiтента. Вирiшили 1. Затвердити Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк. 2.. Затвердити баланс станом на 31.12.2017р. та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2017 рiк. 3. Прибуток, отриманий за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, направити до резервного фонду Товариства.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): У звiтному роцi рiшення приймались єдиним акцiонером, який володiв 100% акцiй емiтента. Згiдно статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення приймаються єдиним акцiонером емiтента. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): У звiтному роцi рiшення приймались єдиним акцiонером, який володiв 100% акцiй емiтента. Згiдно статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення приймаються єдиним акцiонером емiтента. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному роцi усi рiшення приймались єдиним акцiонером, який володiв 100% акцiй емiтента. Згiдно статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення приймаються єдиним акцiонером емiтента. Так
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства -
Інше (зазначити) Згiдно статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення приймаються єдиним акцiонером емiтента.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Фактiв скликання, але не проведення рiчних (чергових) загальних зборiв не було.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Фактiв скликання, але не проведення позачергових загальних зборiв не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

-
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 0
Членів наглядової ради – представників акціонерів 0
Членів наглядової ради – незалежних директорів 0
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Наглядова рада у звiтному роцi не обиралась.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радиНаглядова рада у звiтному роцi не обиралась. Наглядова рада у звiтному роцi не обиралась.

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
- - X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада у звiтному роцi не обиралась. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада у звiтному роцi не обиралась.
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньНаглядова рада у звiтному роцi не обиралась. Рiшення приймались єдиним акцiонером ПРАТ "ЕЛМIЗ" - 100%. Згiдно статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення приймаються єдиним акцiонером емiтента.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада у звiтному роцi не обиралась. Рiшення приймались єдиним акцiонером ПРАТ "ЕЛМIЗ" - 100%.

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Голова правлiння одноосiбно Повноваження Голови правлiння : - вправi без довiреностi вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та Статутом; - дiє вiд iменi Товариства, представляє його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, вирiшує питання, пов`язанi з укладенням договорiв (контрактiв); - приймає рiшення щодо порядку використання коштiв фондiв Товариства; - керує поточними справами Товариства; - затверджує органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв, - встановлює показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв; - встановлює договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; - видає накази та розпорядження, якi є обов`язковими для працiвникiв Товариства; затверджує iнструкцiї, видає довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; - вiдкриває та закриває поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв; - приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; - органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; - затверджує режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку; - укладає колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу; - може розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; - органiзовує ведення та зберiгання Книги протоколiв Правлiння; - виконує iншi функцiї, передбаченi Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства. Обов'язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства.
Опис -

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Так Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) Ревiзiйна комiсiя у товариствi вiдсутня.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 ТОВ "КУА "Стратегiя" (ПВIФ "Iнвестицiйний клуб" НВЗТ) 32707324 71.70079
2 Приватне акцiонерне товариство "ЕЛМIЗ" 24102142 23.99999

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
383731640 0 Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах емiтента немає. 30.12.1899

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

-

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Голови правлiння : - вправi без довiреностi вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та Статутом; - дiє вiд iменi Товариства, представляє його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, вирiшує питання, пов`язанi з укладенням договорiв (контрактiв); - приймає рiшення щодо порядку використання коштiв фондiв Товариства; - керує поточними справами Товариства; - затверджує органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв, - встановлює показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв; - встановлює договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; - видає накази та розпорядження, якi є обов`язковими для працiвникiв Товариства; затверджує iнструкцiї, видає довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; - вiдкриває та закриває поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв; - приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; - органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; - затверджує режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку; - укладає колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу; - може розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; - органiзовує ведення та зберiгання Книги протоколiв Правлiння; - виконує iншi функцiї, передбаченi Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства. Обов'язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження голови Наглядової ради: 1)органiзує роботу ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого радою; 2)скликає засiдання ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ради; 3)готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 4)пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 5)iншi повноваження передбаченi статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Обов'язок Голови наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захист прав акцiонерiв Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПiСiБi- Радiозавод" за 2018 рiк Адресат Акцiонерам ПРАТ "ПiСiБi- Радiозавод" Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Iнформацiя про предмет перевiрки та критерiї Ми провели перевiрку Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПiСiБi- Радiозавод" (надалi - Товариство) за 2018 рiк. Перевiрцi пiдлягала iнформацiя, зазначена у пунктах V-IX Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПiСiБi- Радiозавод " за 2018 рiк: " V Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками " VI. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй " VII. Iнформацiя про обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства " VIII. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства " IХ. Повноваження посадових осiб Товариства з метою надання об?рунтованої впевненостi щодо цiєї iнформацiї. Критерiями оцiнювання перевiряємої iнформацiї є вимоги статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.06.2006 р. № 3480-IV (iз змiнами та доповненнями), Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та аудитора Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у пунктах V-IX Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПiСiБi- Радiозавод " за 2018 рiк вiдповiдно до статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.06.2006 р. № 3480 - IV (iз змiнами та доповненнями), Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 р., яка не мiстить суттєвих невiдповiдностей. Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах V-IX Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПiСiБi- Радiозавод" за 2018 рiк на основi результатiв нашої перевiрки. Ми виконали завдання згiдно з вимогами Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. № 2258 - VIII, Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Ми дотримуємося вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та, вiдповiдно, впровадили комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання вимог етики, професiйних стандартiв та застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. Ми дотримались вимог незалежностi та iнших вимог етики, викладених в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, виданому Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який базується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки. Опис виконаної роботи У вiдповiдностi до вимог Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, виданому Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя, зазначена пунктах V-IX Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПiСiБi- Радiозавод" за 2018 рiк не мiстить суттєвих не вiдповiдностей. Виконання завдання передбачає здiйснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у пунктах V-IX Звiту про корпоративне управлiння за 2018 р. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвої невiдповiдностi iнформацiї, наведеної у пунктах V-IX Звiту про корпоративне управлiння за 2018р., i планування та виконання процедур перевiрки iнформацiї на вiдповiднiсть Статуту, положенням з корпоративного управлiння, протоколам виконавчих органiв Товариства тощо. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення iнформацiї у вище зазначених роздiлах Звiту про корпоративне управлiння за 2018 р., з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Iнша iнформацiя Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю, зазначену в пунктах I-IV цього Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПiСiБi- Радiозавод " за 2018 рiк, а саме: " I. Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння; " II. Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння; " III. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв; " IV. Iнформацiя про наглядову раду та колегiальний виконавчий орган Товариства. Наша думка щодо предмета перевiрки не поширюється на вищезазначену iнформацiю та ми не робимо висновок щодо цiєї iнформацiї. У зв'язку з нашим виконання завдання нашою вiдповiдальнiстю є перевiрка вище зазначеної iнформацiї та розглядання, чи iснує невiдповiднiсть мiж цiєю iнформацiєю та критерiями оцiнювання предмета перевiрки, якими є вимоги статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.06.2006 р. № 3480 - IV (iз змiнами та доповненнями), Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iнформацiї, наведеною в пунктах I-IV цього Звiту про корпоративне управлiння, ми встановлюємо, що iснує невiдповiднiсть цiєї iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б потребували включення до нашого звiту. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки На нашу думку, iнформацiя, зазначена у пунктах V-IX Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПiСiБi- Радiозавод" за 2018 рiк: " V Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками; " VI. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй; " VII. Iнформацiя про обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства; " VIII. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; " IХ. Повноваження посадових осiб Товариства, наведена правильно у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.06.2006 р. № 3480 - IV (iз змiнами та доповненнями), Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: " повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЖРЕГIОНЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"; " код за ЄДРПОУ: 21263695; " номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0454 видане Рiшенням Аудиторської палати України за № 98 вiд 26 сiчня 2001 року дiйсне до 24 грудня 2020 року; " даннi про включення до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: ПАФ "МIЖРЕГIОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА", вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VIII, включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiли: " Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI"; " Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI"; " Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi: № 0789, видане Рiшенням АПУ вiд 31.05.2018 року № 360/4. " прiзвище, iм'я, по батьковi ключового партнера iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi, номер аудитора у "Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi" Аудиторської палати України: Сергiєнко Iрина Володимирiвна, №101906. " мiсцезнаходження: 61045, мiсто Харкiв, вул. Клочкiвська, 192, корп А, офiс 315. Телефон: +380577566503, +38057566508, email: masaud0454@gmail.com ; веб-сайт: mas-audit.com.ua Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: " дата та номер договору на проведення аудиту: 02.04.2019, № 10/19; " дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: дата початку 02.04.2019, дата закiнчення 23.04.2019. Ключовий партнер з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора Сергiєнко Iрина Володимирiвна Генеральний директор ПАФ "МIЖРЕГIОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" Головащенко Людмила Василiвна Дата аудиторського звiту: 23 квiтня 2019 року