Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03359718
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

На сьогодні розвиток Товариства, його фінансові результати не вважаються задовільними і Генеральний директор та мажоритарні акціонери Товариства докладають зусиль для зменшення зитків Товариства. В планах діяльності Товариства на 2019 р. є стратегічна оцінка перспектив розвитку підприємства, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень з метою отримання прибутку Товариством, проведення аналізу господарської, фінансової та інвестиційної привабливості підприємства задля обгрунтованого обрання тактичної та стратегічної політики Товариства, яка забезпечила б йому стійке зростання.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Основним видом дiяльностi Товариства є здавання в оренду власного майна. За останнi 5 (п’ять) рокiв придбано активiв на суму 6,2 тис. грн, відчужено – на суму 0,0 тис. грн. Проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства, є недостатнiсть обiгових коштiв, кризовi явища в економiцi країни, великий обсяг обов'язкових платежiв та зборiв, велика сума заборгованості у орендарів Товариства. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за разунок власних коштiв, за необхiдностi залучаючи короткотермiновi кредити фiнансових установ. За необхiдностi кредитування, сплату суми кредиту, вiдсоткiв за використання кредитних коштiв, тощо, також здiйснює Товариство. Iншого фiнансування - бюджетного, незворотньої фiнансової допомоги, тощо - Товариство не отримує. Станом на кiнець звiтного перiоду у Товариства немає укладених, але не виконаних договорiв.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Управління фінансовими ризикам та страхування не здійснюється

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та ризику грошових потоків не вбачається.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

18.04.2011 року загальні збори акціонерів Товариства затвердили власний Кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, що оприлюднений на власному сайті (розділ "Інформація для акціонерів"): http://www.companybarvinok.at.ua/load/?page3

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб чи інший не застосовується.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги Товариство не застосовує.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Від вищезазначених положень кодексу корпоративного управління Товариство не відхиляється. Вищезазначне рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління Товариство не приймало.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2018
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв. 3. Звiт Генерального директора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2017 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: збори скликані Наглядовою радою, проекти рішень затверджені Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори річні. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано Лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Нагорний А.В., член комiсiї - Нагорна З.В. 2. Обрано Головою зборiв Нагорного А.В., секретарем Сису Н.М., затверджено регламент проведення зборiв. 3. Затверджено звiт Генерального директора за 2017 рiк. 4. Затверджено звiт Наглядової ради за 2017 рiк. 5. Затверджено звiт Ревiзора за 2017 рiк. 6. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. 7. Прийнято рiшення отримані за 2017 рiк збитки покрити за рахунок прибутку Товариства у наступному періоді, дивіденди не виплачувати та не нараховувати. 8. Надано попередню згоду на укладання Товариством в особі Генерального директора значних правочинiв сукупною вартiстю до 100 млн. грн. за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства. Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства ні
Інше (зазначити) Позачергові збори не скликались.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Річні загальні збори було проведено.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Емітента утворена у складі 3 осіб та є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. Виконавчий орган Товариства є однооособовим.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 1
Членів наглядової ради – представників акціонерів 1
Членів наглядової ради – незалежних директорів 1
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радид/н д/н

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Макарі Ольга Іванівна Голова Наглядової ради X
Сиса Наталія Миколаївна Член Наглядової ради X
Дубенок Олександр Анатолійович член Наглядової ради X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньНаглядова рада протягом звітного року провела 6 засідань спільно з Генеральним директором Товариства, на яких були прийняті рішення з усіх необхідних, згідно чинного законодавства та статуту, питань підготовки до проведення та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також, погодження рішення Генерального директора щодо отримання кредиту у суммі 190 тис.грн для косметичного ремонту адміністративного приміщення.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Генеральний директор – Макарі Ахмед Мохаммед без довіреності здійснює всі дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених cтатутом та рішеннями Наглядової ради Товариства; вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що діючим законодавством, cтатутом та рішеннями загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції інших органів Товариства; затверджує, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, штатний розпис та посадові оклади; визначає умови оплати праці та преміювання працівників Товариства; забезпечує фінансування та проведення загальних зборів акціонерів, забезпечує фінансування роботи Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства; виступає від імені виконавчого органу Товариства на загальних зборах акціонерів; забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізора Товариства; розробляє поточні плани та перспективи розвитку, плани розподілу прибутку та покриття збитків від діяльності Товариства, які узгоджуються з Наглядовою радою та, в разі необхідності і вимог чинного законодавства, затверджуються загальними зборами акціонерів; забезпечує виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; вносить пропозиції щодо змін та доповнень до статуту Товариства, подає до розгляду Наглядової ради Товариства проекти внутрішніх положень Товариства; організовує ведення обліку, бухгалтерського обліку зокрема, та існуючої звітності Товариства; самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, визначених статутом, рішеннями загальних зборів чи Наглядової ради Товариства, а також чинним законодавством України; веде переговори і приймає рішення щодо укладення договорів з урахуванням обмежень, визначених статутом, Наглядовою радою Товариства і чинним законодавством України; аналізує і відбирає для втілення пропозиції про комерційні угоди, варіанти створення нових організаційних структур, в тому числі дочірніх підприємств, проекти відповідних документів; розглядає техніко-економічні розрахунки та на їх підставі вносить пропозиції до Наглядової ради Товариства про інвестиції, будівництво нових і реконструкції діючих об’єктів, придбання майна, майнових прав і цінних паперів або їх продажу, про залучення додаткових коштів, тощо; розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізора Товариства, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання; готує для Наглядової ради Товариства фінансові звіти за квартал і за рік, пропозиції про розподіл прибутків Товариства, інформує про можливий рівень дивідендів, про використання прибутку на розвиток Товариства і його дочірніх підприємств, на інвестиції і заохочення робітників Товариства тощо; готує перелік конфіденційної інформації і такої, що становить комерційну таємницю, а також міри відповідальності за її розголошення, які в подальшому затверджуються Наглядовою радою Товариства; видає іншим особам, зокрема тим, які не перебувають в трудових відносинах із Товариством, довіреності на виконання певних дій, з урахуванням обмежень визначених статутом, рішеннями Наглядової ради та чинним законодавством; видає накази та інші розпорядчі документи щодо поточної господарчої діяльності Товариства; вживає заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень; представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, банківськими установами, органами державної влади і управління, веде переговори та укладає договори від імені Товариства як на території України, так і за її межами; організовує оперативний контроль за поточною діяльністю Товариства; на час своєї відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) призначає виконуючого обов’язків, про що видається відповідний наказ; приймає рішення про притягнення осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством, до матеріальної відповідальності, подає проти цих осіб позови у відповідності з чинним цивільним та трудовим законодавством України; вчиняє інші дії та виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, визначені статутом, законодавством України або передані до компетенції Генерального директора за рішенням загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.
Опис В звітному році Генеральний директор спільно з Наглядовою радою Товариства провели 6 засідань, на яких були прийняті рішення з усіх необхідних, згідно чинного законодавства та статуту, питань підготовки до проведення та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, питань, що стосуються поточної діяльності Товариства, а також, було затверджене рішення щодо отримання кредиту у суммі 190 тис.грн для косметичного ремонту адміністративного приміщення. Генеральний директор Товариства протягом звітного року діяв в інтересах Товариства в межах своєї компетенції, не порушував вимог статуту та чинного законодавства й не притягувався до відповідальності.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Макарi Ольга Iванiвна фізична особа 99.3996

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений законом України «Про акціонерні товариства» (далі – «Законом») строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені п.п.17 та 18 ч.2 ст. 33 Закону, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – «представники акціонерів»), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради складає 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону загальними зборами, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором Товариства, така особа не має права протягом 3 років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним п. 10-1 ст.2 Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, статутом Товариства, а також договором (контрактом), укладеним з ним. У разі відсторонення Генерального директора або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізора. Ревiзора обирають з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три ) роки. Не можуть бути Ревізором: 1) член Наглядової ради; 2) Генеральний директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 5) члени інших органів Товариства; 6) члени контролюючих органів інших конкуруючих підприємств; 7) особи, що займають посаду органів прокуратури, суду, арбітражного суду, нотаріату, державної безпеки, внутрішніх справ, військовослужбовці, а також органів державної влади і управління, які здійснюють контроль за діяльністю Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізор, який перебуває в трудових відносинах з Товариством, не може бути звільнений інакше, ніж за власною ініціативою, упродовж усього строку своїх повноважень (крім випадку повної ліквідації Товариства, через погіршення стану здоров'я, що перешкоджає продовженню цієї роботи, або вчинення ним дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Ревізор може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення строку повноважень Ревізора за рішенням загальних зборів Товариства. Повноваження Ревізора припиняються достроково у разі: 1) виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню його обов'язків (в цьому випадку Ревізор зобов'язаний протягом тижня у письмовій формі повідомити Генерального директора та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин); 2) прийняття загальними зборами рішення про відкликання Ревізора; 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом та внутрішніми положеннями. У разі визнання роботи Ревізора незадовільною, загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення його повноважень. На найближчих загальних зборах розглядається питання про обрання Ревізора. У разі звільнення посадових осіб Товариства додаткових винагород та компенсацій не передбачено. Призначення вихідної допомоги відбувається у загальному порядку відповідно до Кодексу про працю та діючого законодавста України.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом, положенням «Про Наглядову раду Товариства», а також питань, переданих загальними зборами на вирішення Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить: - затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення, викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про вчинення значного правочину Товариством у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; - затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним Товариства, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного статутом та законом; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом ХVІ Закону України «Про акціонерні товариства», у разі приєднання, злиття, поділу, виділу або перетворення Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію, зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом та Положенням «Про Наглядову раду» Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує обрання Голови і секретаря загальних зборів, виконує доручення Наглядової ради Товариства та здійснює інші повноваження, передбачені статутом та рішенням Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. До компетенції Генерального директора Товариства належить: ? без довіреності здійснює всі дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених cтатутом та рішеннями Наглядової ради Товариства; ? вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що діючим законодавством, cтатутом та рішеннями загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції інших органів Товариства; ? затверджує, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, штатний розпис та посадові оклади; ? визначає умови оплати праці та преміювання працівників Товариства; ? забезпечує фінансування та проведення загальних зборів акціонерів, забезпечує фінансування роботи Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства; ? виступає від імені виконавчого органу Товариства на загальних зборах акціонерів; ? забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізора Товариства; ? розробляє поточні плани та перспективи розвитку, плани розподілу прибутку та покриття збитків від діяльності Товариства, які узгоджуються з Наглядовою радою та, в разі необхідності і вимог чинного законодавства, затверджуються загальними зборами акціонерів; ? забезпечує виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; ? вносить пропозиції щодо змін та доповнень до статуту Товариства, подає до розгляду Наглядової ради Товариства проекти внутрішніх положень Товариства; ? організовує ведення обліку, бухгалтерського обліку зокрема, та існуючої звітності Товариства; ? самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, визначених статутом, рішеннями загальних зборів чи Наглядової ради Товариства, а також чинним законодавством України; ? веде переговори і приймає рішення щодо укладення договорів з урахуванням обмежень, визначених статутом, Наглядовою радою Товариства і чинним законодавством України; ? аналізує і відбирає для втілення пропозиції про комерційні угоди, варіанти створення нових організаційних структур, в тому числі дочірніх підприємств, проекти відповідних документів; ? розглядає техніко-економічні розрахунки та на їх підставі вносить пропозиції до Наглядової ради Товариства про інвестиції, будівництво нових і реконструкції діючих об’єктів, придбання майна, майнових прав і цінних паперів або їх продажу, про залучення додаткових коштів, тощо; ? розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізора Товариства, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання; ? готує для Наглядової ради Товариства фінансові звіти за квартал і за рік, пропозиції про розподіл прибутків Товариства, інформує про можливий рівень дивідендів, про використання прибутку на розвиток Товариства і його дочірніх підприємств, на інвестиції і заохочення робітників Товариства тощо; ? готує перелік конфіденційної інформації і такої, що становить комерційну таємницю, а також міри відповідальності за її розголошення, які в подальшому затверджуються Наглядовою радою Товариства; ? видає іншим особам, зокрема тим, які не перебувають в трудових відносинах із Товариством, довіреності на виконання певних дій, з урахуванням обмежень визначених статутом, рішеннями Наглядової ради та чинним законодавством; ? видає накази та інші розпорядчі документи щодо поточної господарчої діяльності Товариства; ? вживає заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень; ? представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, банківськими установами, органами державної влади і управління, веде переговори та укладає договори від імені Товариства як на території України, так і за її межами; ? організовує оперативний контроль за поточною діяльністю Товариства; ? на час своєї відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) призначає виконуючого обов’язків, про що видається відповідний наказ; ? приймає рішення про притягнення осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством, до матеріальної відповідальності, подає проти цих осіб позови у відповідності з чинним цивільним та трудовим законодавством України; ? вчиняє інші дії та виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, визначені статутом, законодавством України або передані до компетенції Генерального директора за рішенням загальних зборів чи Наглядової ради Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням загальних збоpiв, Наглядової ради Товариства, з її власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які у сукупності є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Генеральний директор Товариства забезпечує Ревіору доступ до інформації в межах, передбачених статутом та положенням «Про Ревізора» Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: ? підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; ? факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновки за результатами перевірок фінансової звітності Ревiзор подає Генеральному директору та Наглядовій раді Товариства не пізніше ніж за 4 тижні до річних загальних зборів. Діяльність Ревізора Товариства не може порушувати поточної фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором Товариства. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора Товариства, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директору або на вимогу акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства. Незалежно від наявності Ревізора у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку. Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме: • щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» з організації корпоративного управління ; • щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління; • щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення; • щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноособового виконавчого органу ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК», їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях. Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» щодо таких питань, як: - щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; - щодо визначених повноважень посадових осіб емітента. у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.