Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Протягом року ситуація, що склалася в Україні, де Товариство веде діяльність та несе ризики, має ознаки економічної нестабільності. Фінансовий стан контрагентів та споживачів в умовах ринкових коливань не є стабільним та передбачуваним. Враховуючи значні інфляційні процеси та поточні зміни в законодавстві, які є наслідком політичних реалій, Товариство не має намірів ліквідувати суб'єкт господарювання чи припинити діяльність.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

ПрАТ "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ" засноване 20.08.2001 р. Свідоцтво про державну реєстрацію: сер. АО1 № 733282, видане Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 20.08.2001 р. Статут товариства перереєстровано Києво-Святошинською державною адміністрацією у зв‘язку зі зміною юридичної адреси. р. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію:. зареєстровані 16.09.2010 р Києво-Святошинською районною Державною адміністрацією. Подiлу, реорганiзацiї, злиття чи видiлення в окрему структуру не вiдбувалось.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство не укладало деривативи

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.01.1900
Кворум зборів** 100
Опис Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори не вiдбувались, тому що не скликались. Товариство має одного акцiонера, якому належить 100% акцiй Товариства. Вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" у цьому випадку загальнi збори не скликаються, а повноваження загальних зборiв товариства здiйснюються акцiонером одноосiбно шляхом винесення вiдповiдних рiшень.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Товариство має одного акцiонера, якому належить 100% акцiй Товариства, i вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори не проводяться, а їх повноваження здiйснюються акцiонером одноосiбно. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Товариство має одного акцiонера, якому належить 100% акцiй Товариства, i вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори не проводяться, а їх повноваження здiйснюються акцiонером одноосiбно. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Товариство має одного акцiонера, якому належить 100% акцiй Товариства, i вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори не проводяться, а їх повноваження здiйснюються акцiонером одноосiбно. Так
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства нi
Інше (зазначити) Товариство має одного акцiонера, якому належить 100% акцiй Товариства, i вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори не проводяться, а їх повноваження здiйснюються акцiонером одноосiбно.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Товариство має одного акцiонера, якому належить 100% акцiй Товариства, i вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори не проводяться, а їх повноваження здiйснюються акцiонером одноосiбно.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Товариство має одного акцiонера, якому належить 100% акцiй Товариства, i вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори не проводяться, а їх повноваження здiйснюються акцiонером одноосiбно.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про наглядову раду та органи управління Товариства У відповідності до вимог чинного законодавства України, наглядова рада у Товаристві не створювалась. Згідно Ст.51 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснення повноважень наглядової ради Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до чинної редакції Статуту ст.7.1 Товариства, органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів та Виконавчий орган. Склад виконавчого органу товариства та його зміну за рік. Відповідно до чинної редакції Статуту ст.9.1 Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор. Станом на дату складання звіту директором Товариства є – Вергуненко Михайло В’ячеславович. Виконавчий орган Товариства за останній рік не змінювався.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 0
Членів наглядової ради – представників акціонерів 0
Членів наглядової ради – незалежних директорів 0
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створювалась.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радиНаглядова рада не створювалась. Наглядова рада не створювалась.

Персональний склад наглядової ради

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада не створювалась. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась.
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньНаглядова рада не створювалась.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась.

Інформація про виконавчий орган

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 REHAU Verwaltungszentrale AG CHE-101.937.973 - 100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1500 0 обмеження відсутні 01.01.1900

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства – Голова виконавчого органу, Ревізор Товариства, а також голова та члени інших органів Товариства. Відповідно до п.9.8 Статуту Директор обирається Загальними Зборами Товариства. Повноваження Директора припиняються за рішенням загальних зборів Товариства відповідно до п.9.11Статуту. Відповідно до п.10.1, 10.2 Статуту, Ревізор обирається на строк, що визначається загальними зборами, але не більше максимально дозволеного законодавством строку.

9) повноваження посадових осіб емітента

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором. Від імені Товариства трудовий договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Директор має право відповідно до п. 9.9. Статуту: - без довіреності представляти інтереси Товариства, в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; - вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів; - представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; - видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання; - наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; - встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; - підписувати Колективний договір; - приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства; - затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; - заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; - розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; - виносити у встановленому порядку на розгляд Загальних зборів Товариства питання, пов’язані з діяльністю Товариства; - виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. Права та обов'язки Ревізора Товариства визначаються законом, Статутом та Положенням про Ревізора Товариства. Ревізор Товариства: - контролює дотримання Товариством законодавства України; - розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів; - щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; - вносить на Загальні збори акціонерів Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнт Ревізор Товариства має право відповідно до п.п. 10.5 - 10.9 Статуту: - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - вимагати скликання позачергових загальних зборів; - бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - отримувати доступ до інформації Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. - проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки Ревізор Товариства готує висновок (звіт), в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. - ревізор Товариства має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів. - ревізор Товариства доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів. Ревізор Товариства готує висновки до звітів і балансів Товариства. - перевірка Ревізора Товариства проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергова перевірка може ініціюватися загальними зборами, або акціонерами, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ТОВ “ Аудиторська фірма “АУДИТ-СТАНДАРТ” Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року, Ідентифікаційний код 32852960 № 3345 в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес АПУ Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А», тел.(044)- 233-41-18 Звіт незалежного аудитора про фактичні результати стосовно інформації зазначеної в звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» за 2018 рік Акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку На вимогу ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» ми висловлюємо думку щодо розкриття інформації емітентом стану корпоративного управління в звіті про корпоративне управління за 2018 рік. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ», який підготовлений відповідно до вимог ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та ст. 122 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”. Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо розкриття інформації про корпоративне управління Товариства в звіті про корпоративне управління на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України ««Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»», Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання впевненості щодо повноти та достовірності викладеної інформації емітентом в звіті про корпоративне управління, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог вищезазначених законів висвітлення інформації в звіті про корпоративне управління, та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому. Думка щодо інформації , розкритої у звіті про корпоративне управління Товариства. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента. Товариство щорічно звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на загальних зборах товариства оприлюднює річну звітність на сайті НКЦПФР, на власному сайті hhttps://smida.gov.ua/ та друкованих виданнях; забезпечує захист прав споживачів; акціонерам надається можливість ознайомитись з матеріалами Зборів та річними звітами. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснює Ревізійна комісія Товариства, у відповідності до вимог статей 73-74 розділу XIV Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами та доповненнями), та діючого Статуту Товариства згідно п.п.10.1, 10.2, 10.5-10.9. Загальними зборами акцiонерiв ( Протокол №21 вiд 26.04.2018 р.) переобрано членів Ревiзiйної комiсiї термiном на 5 роки. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності) впродовж 2018 року. Аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази по відношенню до повноти розкриття інформації зі зв’язаними сторонами, в тому числі в межах однієї фінансової групи. За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності проводиться зовнішній аудит. Інформація щодо діяльності зовнішнього аудитора наведена достовірно. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; Станом на 31.12.2018 р. власниками простих іменних акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій є: REHAU Verwaltungszentrale AG,CHE-101.937.973 – 100% Місцезнаходження : Швейцарія, Breichtenstrasse 2-4, 3074 Muri bei Bern Власники істотної участі відповідають вимогам чинного законодавства України та їх склад за рік не змінювався. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента. Ми не отримати інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Згідно з п.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства – Голова виконавчого органу, Ревізор Товариства, а також голова та члени інших органів Товариства. Відповідно до п.9.8 Статуту Директор обирається Загальними Зборами Товариства. Повноваження Директора припиняються за рішенням загальних зборів Товариства відповідно до п.9.11Статуту. Відповідно до п.10.1, 10.2 Статуту, Ревізор обирається на строк, що визначається загальними зборами, але не більше максимально дозволеного законодавством строку. Повноваженя посадових осіб емітента. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором. Від імені Товариства трудовий договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Директор має права відповідно до п. 9.9. Статуту Товариства. Про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. 26 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).Кворум Загальних зборів склав 100%. Опис прийнятих рішень: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік; не здійснювати виплату річних дивідендів за 2017 рік; прибуток Товариства за 2017 року направити на розвиток Товариства; затвердити звіт виконавчого органу Товариства та визнати його роботу задовільною; затвердити звіт ревізора Товариства за 2017 рік; повторно призначити Черешнюка Віктора Миколайовича ревізором Товариства на п’ять років; щодо внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ( Єдиний державний реєстр ) щодо Товариства у зв’язку з тим, що компанія REHAU Verwaltungszentrale AG,CHE придбала 100% акцій Товариства внести відповідні зміни до Державного реєстру. Уповноважити директора Товариства Вергуненко М.В. на внесення до Державного реєстру змін з правом передоручення цих повноважень іншим особам на його розсуд. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. У відповідності до вимог чинного законодавства України, наглядова рада у Товаристві не створювалась. Згідно Ст.51 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснення повноважень наглядової ради Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до чинної редакції Статуту ст.7.1 Товариства, органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів та Виконавчий орган. Відповідно до чинної редакції Статуту ст.9.1 Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор. Станом на дату складання звіту директором Товариства є – Вергуненко Михайло В’ячеславович. Виконавчий орган Товариства за останній рік не змінювався. Таким чином, за результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління ми можемо зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства. Директор ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» В.М. Титаренко Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Літ. «А» Дата складання звіту : 11 березня 2019 року