Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 31149308
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

збiльшення обсягiв реалiзацуiї та збiльшення обсягiв прибутку.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

розширення напрямкiв дiяльностi для отримання прибутку.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

д/в

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

д/в

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

емiтент до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та ризику грошових потокiв не схильний.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

д/в

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

д/в

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

д/в

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

д/в

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2018
Кворум зборів** 68
Опис Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк. 3. Звiт та висновки ревiзора по рiчному звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 4. Затвердження звiту директора за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту, балансу та висновкiв ревiзора за 2017 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками роботи 2017 року. По першому питанню порядку денного вирiшили: Обрати головою лiчильної комiсiї Новiкову Т.В., членом лiчильної комiсiї Чiбiс Н.В. Обрати головою загальних зборiв Миленького I.А., секретарем загальних зборiв Дачука Д.А. По другому питанню порядку денного вирiшили: Прийняти до вiдома звiт директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Погодитись з запропонованими напрямками дiяльностi на 2018 рiк. По третьому питанню порядку денного вирiшили: Прийняти до вiдома висновки ревiзора по рiчному звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. По четвертому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк. По п'ятому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити рiчний звiт, баланс та висновки ревiзора за 2017 рiк. По шостому питанню порядку денного вирiшили: Отриманий в 2017 роцi чистий прибуток у розмiрi 99,8 тис.грн. направити на розвиток виробництва. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - таких пропозицiй не було. Порядок денний був складений та затверджений виконавчим органом. Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно. Питання порядку денного акцiонерами розглянутi повнiстю. Питань та зауважень щодо ведення зборiв не надходило.Протокол про пiдсумки голосування додається до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв.Голова зборiв закрив загальнi збори акцiонерiв.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/в Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/в
Інше (зазначити) д/в

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

д/в
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 0
Членів наглядової ради – представників акціонерів 0
Членів наглядової ради – незалежних директорів 0
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) д/в

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радид/в д/в

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
д/в д/в X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньд/в

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Директор Товариства є виконавчим органом Товариства. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю без доручення в межах Статуту, рiшень Загальних зборiв Товариства.Директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв
Опис д/в

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) д/в

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Миленький I.А фізична особа 58
2 Дачук Д.А. фізична особа 10
3 Гаєвой Г.I. фізична особа 32

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
100 32 Акцiонер не вiдкрив рахунок в ЦП у зберiгача

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовi особи призначаються та звiльняється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам в разi їх звiльнення вiдсутня.

9) повноваження посадових осіб емітента

Директор Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль шляхом проведеннч перевiрок i доповiдає рол результати Загальним зборам.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА за результатами виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї, наданої вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД" (надалi - Замовник) за перiод з 1 сiчня 2018року по 31 грудня 2018року Акцiонерам ПРАТ "ПХР "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД" Для надання до Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Основнi вiдомостi про Замовника Найменування емiтента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД" Код ЄДРПОУ: 31149308 Мiсцезнаходження: 62482, Харкiвська обл.., Харкiвський р-н, с. Докучаєвське, вул. Об'їздна, 2 Дата державної реєстрацiї - 21.09.2000 Основний вид дiяльностi: 38.11 - Збирання безпечних вiдходiв Вступний параграф Звiт незалежного аудитора складено за результатами виконання завдання з надання впевненостi у вiдповiдностi до вимог: " Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258; " Закону України вiд 23.02.2006 р. № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок"; " Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi , що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСНВ 3000). Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", у Звiтi про корпоративне управлiння ПРАТ "ПХР "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД" у складi рiчного звiту емiтента (надалi - iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння) за 2018 рiк, який мiстить в собi: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника: - перелiк осiб , якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника; - iнформацiю про будь - якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника; - опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб замовника; - опис повноважень посадових осiб Замовника. Iдентифiкацiя застосованих критерiїв Звiт про корпоративне управлiння був складений управлiнським персоналом ПРАТ "ПХР "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД" вiдповiдно до наступних вимог (надалi - встановленi критерiї): " Пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; " Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення. Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України вiд 23.02.2006 р. № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок". Вiдповiдальнiсть за iнформацiю у Звiтi про корпоративне управлiння Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити внесення вiдомостей та iншої iнформацiї до Звiту про корпоративне управлiння, якi не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння Замовника. Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 Закону України № 2258 "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi аудитору для виконання цього завдання. Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння Метою завдання з надання впевненостi було отримання впевненостi, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить думку про таку iнформацiю. Для цiлей цього завдання термiн "аудитор" вiдповiдає визначенню термiна "практикуючий фахiвець", який застосовується у МСЗНВ 3000. Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, аудитор використовує професiйне судження та професiйний скептицизм протягом виконання всього завдання. Окрiм того, аудитор виконує наступнi дiї : " Iдентифiкує та оцiнює ризики суттєвого викривлення iнформацiї, яка наведена у Звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляє та виконує процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримує такi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для висловлення думки; " Отримує розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки вiдповiдних процедур, якi б вiдповiдали обставинам справи , а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; " Оцiнює прийнятнiсть застосованих принципiв та правил розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; " Оцiнює загальне подання , структуру та змiст iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння подiї та обставини, якi було покладено в основу його складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. " Надає тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що аудитором були виконанi вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляє їх про всi зв'язки та iншi питання , якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на його незалежнiсть , а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. Iнформацiйний огляд виконаної роботи, яка стала основою для висловлення думки Загальний комплекс здiйснених процедур отримання доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на: " Отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядового органу, вимоги до виду та складу виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю ; " Дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння; " Дослiдження повноважень Загальних зборiв Замовника та прийнятих на них рiшень; " Дослiдження повноважень та роботи одноособового виконавчого органу (директора) Замовника. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за формування своєї думки, яка ?рунтується на вiдповiдних доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема , але не виключно, таких джерел iнформацiї як: рiшення виконавчого органу, протоколи зборiв акцiонерiв, внутрiшнi регламенти щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, данi депозитарiю про склад акцiонерiв. Застосування вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 (МСКЯ 1) Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалися з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi застосовуються вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi є отримання достатньої впевненостi у тому, що: " аудитор та залученi до виконання завдання партнери дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та " Звiти, якi надаються аудитором або партнерами iз завдання, вiдповiдають фактичним обставинам виконання завдання з надання впевненостi. Дотримання вимог незалежностi та iнших вимог етики Завдання з надання впевненостi виконувалось вiдповiдно до положень МСЗНВ 3000. Вiдповiдальнiсть аудитора згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання впевненостi:" цього звiту. Аудитор є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ"), а також дотримувався iнших етичних вимог. Таким чином, Аудитор вважає, що в ходi виконання завдання були отриманi належнi i достатнi докази як основа для висловлення думки у виглядi висновку про надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПРАТ "ПХР "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД" за 2018 рiк (пп. 5-9 п.4 Роздiлу VII "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" рiчного звiту емiтента).. Висновок про надання об?рунтованої впевненостi Змiстом завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння ПРАТ "ПХР "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД", яка включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь - якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018року, є надання впевненостi визначеним користувачам щодо такої iнформацiї. На думку аудитора, iнформацiя, наведена у Звiтi про корпоративне управлiння, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (№ 2826). Iнша iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог пп. 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу V11 додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826 (iз змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння). Iнша iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння включає: - Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; - вiдомостi про роботу керiвника виконавчого органу, загальний опис прийнятих рiшень. Думка аудитора щодо iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю у Звiтi про корпоративне управлiння, i висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї не надається. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" обов'язком аудитора є перевiрка iншої iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння та розгляд питань, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю, отриманою з метою надання вiдповiдного рiвня впевненостi. Якщо на основi проведеної перевiрки iншої iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння аудитор доходить висновку, що iснують факти суттєвого викривлення у такiй iншiй iнформацiї, вiн зобов'язаний повiдомити про цей факт. Аудитор звертає увагу на те, що вiдповiдно до положень Статуту ПРАТ "ПХР "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД", а саме викладених в п.7.1 роздiлу 7 та в роздiлi 9, передбачено створення ревiзiйної комiсiї, але фактично функцiї, покладенi на ревiзiйну комiсiю, виконує обраний загальними зборами ревiзор (одноособово). Вiдповiднi змiни до Статуту не були внесенi. В той же час, враховуючи ознаки класифiкацiї, за якими пiдприємство Замовника вiднесено до категорiї мiкропiдприємств, аудитор вважає, що такi невiдповiдностi не є пiдставою для модифiкацiї думки про надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, про яку йдеться у вступному параграфi та в роздiлi "Висновок про надання об?рунтованої впевненостi". Щодо iншої iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, то аудитором не виявлено iнших таких фактiв, якi б необхiдно було б включити до цього звiту незалежного аудитора. Практикуючий фахiвець: Аудитор Шабанов Ю.В 24 квiтня 2019 року Iнформацiя про аудитора: Код ЄДРПОУ - 2083200990 Мiсце проживання: 61085, м. Харкiв, вул. Ак. Проскури, 5-в, к.57 Сертифiкат аудитора: серiя А № 004785 Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (Роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi") - № 4798

д/в