Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

V. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: 1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: " ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; " ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; " кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Ринковий ризик Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Товариства пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Товариства не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Ризик втрати лiквiдностi Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: " нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; " непередбаченi дiї державних органiв; " нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; " непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; " непередбаченi дiї конкурентiв. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

1.1. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

1.3. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: Управлiння Товариством здiйснюється на пiдставi Статуту http://zhbi.com.ua/uploads/statut2013.pdf, а також прийнятих та затверджених Положень: "Положення про загальнi збори акцiонерiв" http://zhbi.com.ua/uploads/zagalnizbori.pdf, "Положення про наглядову раду" http://zhbi.com.ua/uploads/naglyadovarada.pdf, "Положення про правлiння" http://zhbi.com.ua/uploads/polozhennya.pdf, "Положення про ревiзiйну комiсiю" http://zhbi.com.ua/uploads/reviziynakomisiya.pdf, якi прийнятi i затвердженi Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.09.2013р. Протокол №1. та розмiщенi на сайтi пiдприємства http://www.zhbi.com.ua/. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. Метою товариства є отримання прибутку за рахунок власної пiдприємницької дiяльностi. Розподiл прибуткiв та покриття збиткiв, а також виплата дивiдендiв здiйснюється на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. Товариство вiдхиляється вiд Положення про Загальнi збори акцiонерiв в частинi проведення щорiчних Загальних зборiв, не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Щорiчнi загальнi збори проводяться не регулярно. Причиною таких вiдхилень є складне фiнансове становище пiдприємства. Також Товариство вiдхиляється вiд Положення про наглядову раду в частинi проведення засiдань Наглядової ради, якi повиннi проводитись в мiру необхiдностi, але не рiдше 1(одного) разу на мiсяць. Причиною вiдхилень є вiдсутнiсть необхiдностi i можливостi в проведеннi засiдань не рiдше 1(одного) разу на мiсяць.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.09.2021
Кворум зборів**
Опис Загальнi збори в 2018 роцi не проводились, тому iнформацiя вiдсутня.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 3
Членів наглядової ради – представників акціонерів 1
Членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Сосновський Мирон Ярославович голова наглядової ради X
Савчук Андрiй Вiкторович член наглядової ради X
Глебов Олександр Борисович член наглядової ради X
Рибянцева Наталiя Iванiвна член наглядовох ради X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньВ 2018 роцi були проведенi такi засiдання наглядової ради:
Вiд 22.02.2018р. Протокол № 1 "Про надання згоди на списання та продаж основних засобiв Товариства"
Вiд 11.05.2018р. Протокол №2 "Про затвердження проекту договору №24 (умови договору) по передачi в оренду ТОВ "Мiнторг" нерухомого майна (основнi засоби) Товариства.
Вiд 26.12.2018р. Протокол №3 "Про обрання аудитором пiдприємства АФ "Респект" у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю код ЄДРПОУ 20971605, Фiлiю Аудиторської фiрми "Респект" у виглядi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю в м.Днiпро код ЄДРПОУ 42506538, директор Заєць О.О., сертифiкат аудитора№000534 вiд 30.11.1995р.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Виконуючий обов'язки голови правлiння Логвиненко Вiктор Миколайович (призначений на посаду Наглядовою радою протокол № 2 вiд 23.05.2013р.) Виконуючий обов`язки члена правлiння, головний бухгалтер Шевченко Iрина Михайлiвна (обрана на посаду Наглядовою радою протокол № 7 вiд 19.06.2008р.) Правлiння щоденно здiйснює координацiю рiшень i дiй з управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, згiдно своїх повноважень.
Опис

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Так Ні Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Ні Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) вiдсутнi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) вiдсутнi

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 фiзична особа фізична особа 31.282276
2 фiзична особа фізична особа 9.164185
3 фiзична особа фізична особа 9.822625
4 фiзична особа фізична особа 9.849398
5 фiзична особа фізична особа 9.789121
6 фiзична особа фізична особа 13.525566

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
15478560 2559910 Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства складає 12918650 штук, що становить 83,46% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать 8 (восьми) особам. Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства визначений в Статутi Товариства та Положеннях : "Положення про загальнi збори акцiонерiв", "Положення про наглядову раду", "Положення про правлiння", "Положення про ревiзiйну комiсiю". Згiдно ст. 10 Статуту Товариства, обрання членiв Наглядової ради здiйснюється Загальними зборами акцiонерiв. Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб- акцiонерiв. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд складу. У разi неможливостi виконання Головою Ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Бiльш детально описаний порядок в "Положеннi про наглядову раду", п.4 Створення Наглядової ради та дострокове припинення повноважень. Згiдно ст.11 Статуту Товариства, Правлiння обирається Наглядовою радою. Роботою правлiння керує Голова, якого обирає Наглядова рада. Бiльш детально описаний порядок в "Положеннi про правлiння", п.5 Склад правлiння, його формування, дострокове припинення повноважень. Згiдно ст.12 Статуту Товариства, Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами акцiонерiв, з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Бiльш детально описаний порядок в "Положеннi про ревiзiйну комiсiю" п.4 Обрання ревiзiйної комiсiї та порядок органiзацiї її роботи. Немає встановленого порядку про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовими особами емiтента в разi їх звiльнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства та Положеннях : "Положення про загальнi збори акцiонерiв", "Положення про наглядову раду", "Положення про правлiння", "Положення про ревiзiйну комiсiю". Перелiк питань, якi належать до компетенцiї Наглядової ради визначений в статтях 10.7. , 10.8. , 10.10. Статуту, та п.3 Компетенцiя Наглядової ради в "Положеннi про наглядову раду". Перелiк питань, якi належать до компетенцiї Правлiння товариства визначений в статтях 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10. Статуту Товариства, та п.3 Компетенцiя правлiння в "Положеннi про правлiння". Перелiк питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства визначений в статтях 12.2. Статуту Товариства, та п.3 Права, обов`язки та вiдповiдальнiсть ревiзiйної комiсiї в "Положеннi про ревiзiйну комiсiю".

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Iнша iнформацiя Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, вiдповiдно до вимог статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" складається з звiту про корпоративне управлiння, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iнформацiю, зазначену в пунктах I-IV цього Звiту про корпоративне управлiння, а саме: " I. Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння " II. Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння " III. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв " IV. Iнформацiя про наглядову раду та колегiальний виконавчий орган Товариства, та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iнформацiєю, зазначеною вище, та розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж цiєю iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iнформацiї, наведеною в пунктах I-IV цього Звiту про корпоративне управлiння, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення. цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до аудиторського звiту. Ми не визначили окремi питання, на якi б мали доцiльно звернути увагу та якi не впливають на висловлення нами думки.