Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно до чинного Законодавства України та за основними видами діяльності: ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснювати оновлення,модернізацію обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність тієї продукції, що виробляє емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та сировину , від розміру податків, від розміру мінімальної заробітної плати тощо. При їх збільшені у Товариства збільшуються витрати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок залучення інвестицій, здійснення контролю якості сировини, зменшення та оптимізація витрат товариства, розширення клієнтської бази емітента тощо.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Товариство здiйснює тракторнi послуги: вивезення цукрового буряка на завод iм.Цюрупи Попiльнянського району, оранка грунтiв, дискування, боронування в Хорошівському районi та за його межами. Оскiльки послугами Товариства користуються пiд час сезонних робiт, то вiдповiдно дiяльнiсть Товариства стала сезонною (обробка грунтiв проводиться в основному весною та осiнню). Так як Товариство працює по основному виду дiяльностi тривалий час, воно є вiдомим для широкого кола споживачiв - громадян (оскiльки юридичнi особи послугами Товариства майже не користуються).

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Протягом звітного періоду Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Діяльність Товариства прямо залежить вiд збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну продукцiї та послуг, якi виробляє та надає Товариство. Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами.Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійснені господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

У Товариства відсутній власний кодекс корпоративного управлiння, так як товариство його не затверджувало загальними зборами акціонерів і на власному веб-сайті не розміщувало. Тому посилання на текст кодексу корпоративного управлiння, який перебуває у публiчному доступi на власному веб- сайтi , товариство не наводить.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Емітент не приймав рішень про добровільне застосовування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння. Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" тощо, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів Товариства, розпоряджень і наказів директора.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2018
Кворум зборів** 100
Опис 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора та та Наглядової ради за 2017 рiк, звiту виконавчого органу за 2017 рiк, звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства за 2017 рiк. 6. Прийняття рiшення про припинення повноважень i обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Порядок денний був складений та затверджений Наглядовою радою. Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно. Позачерговi збори не скликались.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): немає Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): немає Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): не скликались Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) не скликали

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Згідно Статуту Товариства кількість членів Наглядова Рада визначається загальними зборами. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства, здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 3
Членів наглядової ради – представників акціонерів
Членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Комітети в складі наглядової ради відсутні, так як вони не створювались

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радинемає д/н

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Панченко Степанія Василівна Член Наглядової ради X
Пантус Володимир Миколайович Член Наглядової ради X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): немає X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньВ звiтному роцi були проведенi засiдання Наглядової ради Товариства. На засiданнях Наглядової ради приймались рiшення згiдно компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, зокрема, про проведення чергових Загальних зборiв Товариства, рiшення пов'язанi з органiзацiєю скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку денного загальних зборiв, затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї та формування (обрання) тимчасової лiчильної комiсiї

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) немає

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Директор Мiнялук Вiктор Володимирович Загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган.
Опис Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства та здійснює свої повноваження одноосібно.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) немає

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Волошинський Олег Миколайович фізична особа 60.07

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
650363 У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства або їх представники. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами. Будь-яких інших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах емiтента немає

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Директор обирається Наглядовою радою. Рішення про обрання Директора одночасно є рішенням про відкликання особи, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу до цього часу. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом, а також укладеним з ним контрактом. Зокрема, повноваження Директора припиняються достроково у разі: подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків; відкликання його за рішенням Наглядової ради; визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною; настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором. Крім того, Директор може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором. Згідно Статуту Товариства кількість членів Наглядової Ради визначається загальними зборами. Наглядова Рада може обратися одноособово, в такому випадку функції Наглядової Ради виконує голова Наглядової Ради. Наглядова Рада Товариства обирається загальними зборами, строк повноважень затверджується на загальних зборах. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства. За Статутом Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Згідно Статуту Товариства кількість членів Ревiзiйної комiсiї визначається загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя може обратися одноособово, в такому випадку функції Ревiзiйної комiсiї виконує голова Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається загальними зборами, строк повноважень затверджується на загальних зборах. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом директора Товариства. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення виплачуються компенсації передбачені чинним Законодавством України, а саме Трудовим кодексом України.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. До повноважень Директора, зокрема, належать розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень Статуту; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства; прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження; визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту; надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя має право на доступ у приміщення Товариства; вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань; залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів; отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради; отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими Загальними зборами. Відповідно до посадової інструкції Головного бухгалтера Товариства, Головний бухгалтер має право: Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Цей "ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПрАТ "Хорошівський райагрохім" за 2018 рік" (далі - Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва ПрАТ "Хорошівський райагрохім" (далі - Товариство) і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством. Думка На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Хорошівський райагрохім" не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-1Y (далі - Закон № 3480) та що інформація, наведена в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПрАТ "Хорошівський райагрохім" за 2018 рік, яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог. Основа для думки Ми провели перевірку подання інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПрАТ "Хорошівський райагрохім" за 2018 рік. Наша думка стосується інформації щодо частини ключових показників, зокрема - основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства. Проте, якщо б за результатами нашої перевірки інформації щодо інших показників, зокрема - щодо дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві, яке забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів Товариства, розпоряджень і наказів керівника, щодо проведеніих загальних зборів акціонерів (учасників) та загального опису прийнятих на зборах рішень, щодо персонального складу наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, ми дійшли висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми б повідомили про цей факт. Наше завдання є завданням з обмеженої впевненості, що не гарантує, що перевірка інформації у Звіті про корпоративне управління, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління. Виконуючи перевірку інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПрАТ "Хорошівський райагрохім" за 2018 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПрАТ "Хорошівський райагрохім" за 2018 рік, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої впевненості, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня впевненості, що є значимим. (відповідно до вимог п.69(с), п.69(k) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)) Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПрАТ "Хорошівський райагрохім" за 2018 рік, застосовані вимоги ст.40-1 Закону № 3480. (відповідно до вимог п.69(d), п.А164 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)) Відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)) Нашу відповідальність викладено в розділі "Відповідальність аудитора" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)) Це завдання з надання впевненості виконувалося відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". (відповідно до вимог п.69(h) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)) Ми дотримувалися вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. (відповідно до вимог п.69(і), п.А171 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)) Ми дотрималися вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та в Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. (відповідно до вимог п.69(j), п.А172 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)) Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства. Відповідальність за складання та подання інформації у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПрАТ "Хорошівський райагрохім" за 2018 рік відповідно до вимог, визначених ст. 40-1 Закону № 3480, несе управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПрАТ "Хорошівський райагрохім" за 2018 рік, відповідно до вимог п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону № 3480, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1)-п.п.4) цієї частини статті 40-1 Закону № 3480. Основні відомості про емітента Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Хорошівський райагрохім". Скорочена назва: ПрАТ "Хорошівський райагрохім". Код ЄДРПОУ: 05488578 . Місцезнаходження: 12100, Житомирська обл., Хорошівський р-н , смт. Хорошів, вул. Житомирська,18А . Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване Володарсько-Волинською районною державною адміністрацією Житомирської обл. 24 червня 1996 року, № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР1 285 120 0000 000209 . Основні види діяльності: 01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві 1.6. Банківські реквізити підприємства: розр.рахунок № 26000207964 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 3800805 Банківські реквізити підприємства: розр.рахунок № 26002482407001 в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299. Основні відомості про аудитора 1. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт". Код ЄДРПОУ 31133478. 2. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів видане Аудиторською палатою України за № 2429 3. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців видана 26.09.2015 року. Дата та номер запису в Єдиному Державному реєстрі: 04.09.2000, № 1 305 120 0000 000604. 4. Місцезнаходження: 10008, Україна, м. Житомир, вул. Новий Бульвар, 9, офіс 1. 5. Телефон: (0412) 42-14-96, 42-14-97. Основні відомості про умови договору про проведення перевірки 1. Договір про проведення перевірки №12/2 від "20 "березня 2019 року. 2. Перевірка проводилась з "20 "березня 2019 року по "21"березня 2019 року. Директор ПП "Аудиторська фірма "Екаунт" Онищук Галина Терентіївна (Сертифікат аудитора серії А № 004408 чинний до 30 листопада 2019 року) "21" березня 2019 р.