Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Мета підприємства - збільшення випуску нових виробів і розширення їх асортименту. Стратегія планування, її сутність, в першу чергу, залежать від наявного стабільного замовлення на залізобетонну продукцію на перспективу. Стратегія - це комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та способи їх досягнення. Залежно від цього підприємство планує розвиток свого виробництва на перспективу, оновлення основних фондів та технології виробництва, впровадження найновішої технології, відповідну підготовку кадрів. Стратегія розвитку виробництва залежить від багатьох факторів, які можуть як позитивно, так і негативно впливати на його перспективу, тому підприємство вибрало стратегічну альтернативу, яка має стати стратегією управління комплексного вирішення проблеми виробничої діяльності підприємства. Стратегія управління включає: формування стратегії і її реалізацію. Головною стратегією діяльності є: вивчення ринку товарів, інноваційна діяльність, організація виробничої діяльності, економічна діяльність, соціальна діяльність. 1. Вивчення ринку товарів. З цією метою проводяться комплексні дослідження ринку, його насиченості відповідними видами продукції, ціни, якості, товарного вигляду і його технічних показників, конкурентоспроможності, впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на виробничо-господарську діяльність виробництва. 2. Інноваційна діяльність, яка охоплює науково-технічні розробки, впровадження в виробництво технічних, організаційних та інших нововведень, освоєння нових видів продукції, визначення обсягу необхідних інвестицій, розрахунки терміну їх окупності. 3. Організація виробничої діяльності підприємства, її оперативне регулювання. Серед організаційно-економічних заходів є: обґрунтування обсягу виготовлення певної номенклатури і асортименту продукції відповідно до попиту, складання маркетингових програм, збалансування виробничої потужності та програми випуску продукції на поточний період і на кожний наступний рік прогнозованого періоду, забезпечення виробництва відповідними ресурсами, оперативне управління процесом виробництва. 4. Економічна діяльність. Вона охоплює весь цикл виробництва, починаючи від поточного планування, системи ресурсного забезпечення, ціноутворення, оплати праці, обліку, звітності. 5. Соціальна діяльність. Результативність виробничої діяльності підприємства безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки і компетентності усіх працівників, підтримування належного рівня умов праці й життєдіяльності трудового колективу. Головними питаннями, що потребують вирішення, для приведення виробничих потужностей у відповідність до потреб сучасного та майбутнього ринку збуту є: - оновлення техніко-технологічного обладнання, враховуючи ступінь зносу основних засобів, який становить 84%; - впровадження енергозберігаючих технологій. Щороку кошти вкладаються в оновлення наявної матеріально-технічної бази підприємства, освоєння нових видів продукції та технологій. Інвестиції мають велике значення для майбутнього становища підприємства. За їхньою допомогою здійснюється розширене відтворення основних засобів як виробничого, так і невиробничого характеру, зміцнюється матеріально-технічна база. Це дає змогу підприємству збільшувати обсяги виробництва продукції, прибутку, поліпшувати умови праці і побуту працівників. Для покращення технологічного процесу виготовлення продукції, а також для заміни застарілого обладнання на більш сучасне та економічне на підприємстві щороку розробляється та затверджується план технічного розвитку щодо придбання основних засобів.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Для оновлення матеріально-технічної бази підприємства у 2019 році планується придбати такі основні засоби: № з/п Назва об'єкта Призначення 1. Прилад ВБ-2 для визначення жорсткості бетонної суміші для більш легкої укладки бетонної суміші та підвищення якості продукції. 2. Багатопильний верстат для підвищення продуктивності та точності при виготовленні дерев'яних виробів (реквізитів для відвантаження продукції) 3. Металеві форми та оснащення для виготовлення залізобетонної продукції для оновлення парку форм та розширення асортименту продукції що випускахється 4. Посудомийна машину для заміни зношеного обладнання та економії енергоносіїв 5. Козловий кран ККС-12,5т для збільшення об'єму навантаження при відвантаженні залізобетонної продукції, а також зменшення затрат на поточний ремонт та технічне обслуговування 6. Стрілочний перевод №15 для заміни зношених конструктивних елементів та безпеки руху залізничного транспорту заводу. На Товаристві також щороку розробляється і затверджується програма енергозбереження, діють норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, які кожного року переглядаються в сторону зменшення. Виконання заходів з енергозбереження та нормування ПЕР дає змогу знижувати енергоємність підприємства та отримувати додаткові надходження в результаті економії енергоресурсів, особливо природного газу. Першочергові заходи з енергозбереження № з/п Назва заходу з енергозбереження Термін виконання Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн. Економічний ефект, тис. грн./рік 1. Автоматизувати систему управління насосу живлення парового котла BUDERUS марки LOGANO-SND815-10/10 (встановити частотні перетворювачі ПЧСР 200, Р=11 кВТ) 2019 рік 50 тис. грн. Зменшення використання електроенергії на 48 тис. грн./ рік 2. Провести реконструкцію освітлення на більш економні лампи (діодні) типу LED на технологічній лінії №1 ОФБЦ-1 2019 рік 313 тис грн. Зменшення використання електроенергії на 328 тис. грн./ рік 3. Провести реконструкцію освітлення на більш економні лампи (діодні) типу LED на технологічній лінії №3,4 ОФБЦ-2 2020 рік 630 тис. грн. Зменшення використання електроенергії на 656 тис. грн./ рік 4. Модернізувати роботу електричних мостових, козлових кранів заводу переводом на управління приводами за допомогою частотних перетворювачів ПЧСР 2000 а) хід моста крана Р=15кВт б) грузовий Р=22 кВт в) хід візка Р= 5 кВт 2019- 2022 рр. 110 тис. грн. в рік Зменшення використання електроенергії на 60 тис. грн./ рік з одного крана Реалізація заходів по енергозбереженню та плану технічного розвитку підприємства дозволить оновити основні засоби як виробничого, так і невиробничого характеру, зміцнити матеріально-технічну базу, впровадити енергозберігаючі технології, модернізувати виробництво. Це в свою чергу призведе до: - підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства; - підвищення технологічного рівня виробництва; - вчасного оновлення технологічного обладнання; - ефективного використання трудового потенціалу; - створення нормальних умов праці і відповідного психологічного клімату; - ефективного використання матеріальних ресурсів, зниження обсягу непродуктивних витрат; - забезпечення безпечних умов праці на підприємстві. Реалізація плану розвитку підприємства при достатній завантаженості виробничих потужностей дозволить забезпечити такі позитивні тенденції у діяльності підприємства, як: - зростання обсягів виробництва; - зростання чистого доходу від реалізації продукції; - зростання обсягу чистого прибутку; - зростання обсягів сплати податків до бюджетів усіх рівнів; - підвищення рівня продуктивності праці та рівня середньої заробітної плати; - поліпшення умов праці й побуту всіх категорій працівників, їхнього соціально-культурного обслуговування, підвищення трудової активності.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи - це виробничі інструменти фінансового ринку. Вони являють собою договори, що дають обом сторонам право або вказують зобов'язання цих сторін на виконання дій по відношенню до базових активів (акції, облігації, валюту, різні товари, статистичну інформацію, процентні ставки і т.д.). Характеристика основних деривативів: Опціон - це договір, що надає покупцям / продавцям базового активу право на вчинення правочину щодо купівлі / продажу за фіксованою і обумовленою вартістю в певний часовий проміжок. Опціони прийнято ділити на 3 види: договори на продаж, на покупку і двосторонні договори. Ф'ючерс - це договір, що володіє схожими з опціоном характеристиками. Його можна охарактеризувати як біржовий контракт на купівлю / продаж певного базового активу. Однак, на відміну від опціонів, при здійсненні фінансових операцій обидві сторони домовляються тільки про час поставки базового активу і про їх приблизну вартість. Своп - це фінансова операція, спрямована на обмін разними активами. При здійсненні операцій з купівлі / продажу валюти, акцій або облігацій здійснюється висновок контругод на зворотну купівлю / продаж цих же активів через обумовлений термін. Свопи дозволяють в першу чергу збільшити вартість активів і отримати прибутки. Форвард - це договір, згідно з яким одна з його сторін зобов'язана у встановлені раніше терміни передати другій стороні певний базовий актив. Остання, в свою чергу, зобов'язана прийняти актив і внести обумовлену грошову суму. Такі договори відносять до термінових. Свопціони - це фінансовий інструмент, який представляє собою договір, що дає покупцеві право укласти фінансову угоду в обумовлену раніше дату. Коротко, свопціони - це опціон на своп. Незважаючи на те, що при здійсненні угоди обумовлюються деякі умови, виконання останніх не закріплено ніякими зобов'язаннями. Протягом звітного періоду Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає. Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Хеджування дозволяє відчутно зменшити або повністю усунути ризик. У широкому розумінні хеджуванням вважають будь-які дії, спрямовані на обмеження чи мінімізацію цінових ризиків. До хеджування належать способи впливу на структуру балансу з метою обмеження цінових змін та створення систем захисту від ризиків укладанням додаткових фінансових угод, які дозволяють компенсувати можливі втрати. Хеджування слугує імунітетом для банківського балансу, захищаючи від непередбачених цінових змін на ринку. Хеджування є способом стабілізації ринкової вартості установи. Але оскільки між ризиком і прибутком існує пряма залежність, то низький рівень ризику означає обмеження можливостей одержання прибутку. Отже, недолік хеджування полягає в тому, що воно не дає змоги хеджеру використати сприятливий розвиток кон'юнктури ринку. Операції хеджування проводяться за допомогою таких інструментів, як форвардні та ф'ючерсні контракти, угоди своп, а операції страхування фінансових ризиків здійснюються за допомогою опціонів. І хеджування і страхування мають на меті захист від ризиків, а тому цілком правомірно розглядати ці операції як складові процесу хеджування загалом. Саме тому опціони, механізм дії яких відбиває сутність страхування, відносять до інструментів хеджування ризику поряд із форвардами, ф'ючерсами та свопами. Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування. Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються таким фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, тому вона регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, за необхідності створюються резерви під знецінення. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

1. Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління, оскільки акції Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод залізобетонних шпал" не котируються на фондовій біржі. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Так, ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів, кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. 2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

У Товариства практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

1. Інформація щодо наявності кодексу корпоративного управління 1.1. Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління, оскільки акції Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод залізобетонних шпал" не котируються на фондовій біржі. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Так, ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів, кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. 1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується. 2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонера товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Кількісний склад наглядової ради товариства - 5 осіб. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) підготовка пропозицій з питань, що виносяться на розгляд загальних зборів; 2) погодження стратегії розвитку товариства, інвестиційних планів (програм) товариства, річного фінансового плану товариства та річної фінансової звітності товариства; 3) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, у тому числі про проведення товариством закупівель; 4) погодження положення про корпоративного секретаря товариства, а також внесення змін до нього; 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 7) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 8) визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законодавством; 9) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 10) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 11) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 12) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 13) погодження переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, та порядку їх зберігання, обігу, доступу та захисту; 14) погодження списання не повністю амортизованого майна (основних засобів та нематеріальних активів) товариства незалежно від його первісної (переоціненої) вартості, повністю амортизованого майна (основних засобів та нематеріальних активів) товариства первісною (переоціненою) вартістю понад 10 000 грн. у порядку та з урахуванням обмежень, що визначені законодавством; 15) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквівалент 100 000 (сто тисяч) доларів США, але не більше еквівалента 200 000 (двісті тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення такого правочину (крім правочинів, що вчиняються товариством з АТ "Укрзалізниця", регіональними філіями АТ "Укрзалізниця", філіями АТ "Укрзалізниця"); 16) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їхнім предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства (для правочинів, що вчиняються товариством з АТ "Укрзалізниця", регіональними філіями АТ "Укрзалізниця", філіями АТ "Укрзалізниця"); 17) погодження здійснення товариством інвестицій та/або додаткових внесків у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, погодження прийняття рішення про вступ товариства до складу акціонерів (засновників, учасників), про припинення участі в юридичних особах, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, вирішення всіх питань та реалізація всіх прав, що випливають з володіння товариством корпоративними правами, якщо інше не передбачено законодавством та цим Статутом; 18) погодження організаційної структури товариства та штатного розпису товариства; 19) погодження розподілу обов'язків між членами правління товариства, а також внесення змін до нього. До повноважень наглядової ради також належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо правочин відповідає хоча б одному з таких критеріїв незалежно від ціни правочину: 1) предметом правочину є купівля, продаж, дарування, міна чи будь-яке інше відчуження нерухомого майна; 2) предметом правочину є інтелектуальна власність; 3) правочин стосується надання/отримання товариством нерухомого майна в оренду; 4) предметом правочину є надання благодійної допомоги; 5) правочин стосується відступлення права вимоги на користь третіх осіб. Виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю товариства, є правління. Кількісний склад правління товариства до 3 осіб: голова правління та члени правління. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом діяльністю товариства, крім питань, що згідно із законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а саме: 1) організація виконання рішень та рекомендацій загальних зборів, наглядової ради, ревізійної комісії, забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства; 2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, участі у господарських товариствах, придбання пакетів акцій інших акціонерних товариств; 3) прийняття за погодженням з наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій та/або додаткових внесків у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, про вступ товариства до складу акціонерів (засновників, учасників), про припинення участі в юридичних особах, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, вирішення всіх питань та реалізація всіх прав, що випливають з володіння товариством корпоративними правами, якщо інше не передбачено законодавством та цим Статутом; 4) розроблення (підготовка) та надання наглядовій раді проектів основних напрямів та перспективних планів (програм) товариства, звітів про виконання затверджених загальними зборами планів та програм; 5) розроблення і затвердження поточних планів діяльності товариства; 6) надання на вимогу наглядової ради та/або загальних зборів звітів про діяльність правління, голови та членів правління; 7) складання та розробка стратегії розвитку товариства, інвестиційних планів (програм), річного фінансового плану товариства, річної фінансової звітності товариства та подання їх на погодження наглядовій раді й на затвердження загальним зборам після погодження наглядовою радою; 8) забезпечення складання та надання наглядовій раді товариства квартальних та річних звітів товариства; 9) попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів і наглядової ради, та підготовка у зв'язку з цим відповідних матеріалів; 10) забезпечення формування фондів, необхідних для проведення товариством статутної діяльності; 11) прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів товариства, визначення порядку їхньої діяльності, призначення їхніх керівників та заступників керівників; 12) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквівалент 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США, але не більше еквівалента 100 000 (сто тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення такого правочину; 13) затвердження внутрішніх документів товариства, у тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів товариства, а також регулюють поточну діяльність товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради; 14) встановлення форм, системи і порядку оплати праці та матеріального стимулювання працівників товариства згідно з вимогами законодавства, визначення розмірів посадових окладів працівників товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом; 15) забезпечення розробки організаційної структури товариства і штатного розпису товариства, подання їх на погодження наглядовій раді товариства та затвердження їх після погодження наглядовою радою товариства; 16) затвердження штатних розписів філій, представництв і призначення та звільнення керівників філій і представництв; 17) керівництво роботою структурних підрозділів товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 18) затвердження переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, після погодження з наглядовою радою товариства; 19) затвердження облікової політики товариства після погодження її загальними зборами; 20) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів
Членів наглядової ради – представників акціонерів 5
Членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Немає

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радиОцінка роботи членів наглядової ради не проводилася. Комітетів наглядова рада не створювала, тому оцінка роботи комітетів не проводилася.

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Чернiцький Роман Романович Голова наглядової ради X
Стеценко Тетяна Володимирiвна Член наглядової ради X
Шишковський Володимир Васильович Член наглядової ради X
Ганжа Тамара Олександрiвна Член наглядової ради X
Ванзуряк Павло Костянтинович Член наглядової ради X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Немає X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Немає
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньЗасідання наглядової ради проводилися для вирішення усіх питань діяльності акціонерного товариства (звільнення та обрання членів органів управління, надання згоди на вчинення значних правочинів и т. д.)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Немає

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Виконуючий обов'язки голови правлiння Куницький Василь Іванович До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом діяльністю товариства, а саме: 1) організація виконання рішень та рекомендацій загальних зборів, наглядової ради, ревізійної комісії, забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства; 2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, участі у господарських товариствах, придбання пакетів акцій інших акціонерних товариств; 3) прийняття за погодженням з наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій та/або додаткових внесків у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, про вступ товариства до складу акціонерів (засновників, учасників), про припинення участі в юридичних особах, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, вирішення всіх питань та реалізація всіх прав, що випливають з володіння товариством корпоративними правами, якщо інше не передбачено законодавством та цим Статутом; 4) розроблення (підготовка) та надання наглядовій раді проектів основних напрямів та перспективних планів (програм) товариства, звітів про виконання затверджених загальними зборами планів та програм; 5) розроблення і затвердження поточних планів діяльності товариства; 6) надання на вимогу наглядової ради та/або загальних зборів звітів про діяльність правління, голови та членів правління; 7) складання та розробка стратегії розвитку товариства, інвестиційних планів (програм), річного фінансового плану товариства, річної фінансової звітності товариства та подання їх на погодження наглядовій раді й на затвердження загальним зборам після погодження наглядовою радою; 8) забезпечення складання та надання наглядовій раді товариства квартальних та річних звітів товариства; 9) попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів і наглядової ради, та підготовка у зв'язку з цим відповідних матеріалів; 10) забезпечення формування фондів, необхідних для проведення товариством статутної діяльності; 11) прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів товариства, визначення порядку їхньої діяльності, призначення їхніх керівників та заступників керівників; 12) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквівалент 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США, але не більше еквівалента 100 000 (сто тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення такого правочину; 13) затвердження внутрішніх документів товариства, у тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів товариства, а також регулюють поточну діяльність товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради; 14) встановлення форм, системи і порядку оплати праці та матеріального стимулювання працівників товариства згідно з вимогами законодавства, визначення розмірів посадових окладів працівників товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом; 15) забезпечення розробки організаційної структури товариства і штатного розпису товариства, подання їх на погодження наглядовій раді товариства та затвердження їх після погодження наглядовою радою товариства; 16) затвердження штатних розписів філій, представництв і призначення та звільнення керівників філій і представництв; 17) керівництво роботою структурних підрозділів товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 18) затвердження переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, після погодження з наглядовою радою товариства; 19) затвердження облікової політики товариства після погодження її загальними зборами; 20) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Опис Куницького Василя Івановича обрано на посаду Виконуючого обов'язки голови правлiння згiдно рiшення правлiння ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" вiд 01.03.2017р. (протокол №Ц-57/16 Ком.т.). Термiн призначення на посаду: до призначення голови правлiння в установленому порядку.
Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Член правління Заєць Юрiй Костянтинович До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом діяльністю товариства, а саме: 1) організація виконання рішень та рекомендацій загальних зборів, наглядової ради, ревізійної комісії, забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства; 2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, участі у господарських товариствах, придбання пакетів акцій інших акціонерних товариств; 3) прийняття за погодженням з наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій та/або додаткових внесків у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, про вступ товариства до складу акціонерів (засновників, учасників), про припинення участі в юридичних особах, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, вирішення всіх питань та реалізація всіх прав, що випливають з володіння товариством корпоративними правами, якщо інше не передбачено законодавством та цим Статутом; 4) розроблення (підготовка) та надання наглядовій раді проектів основних напрямів та перспективних планів (програм) товариства, звітів про виконання затверджених загальними зборами планів та програм; 5) розроблення і затвердження поточних планів діяльності товариства; 6) надання на вимогу наглядової ради та/або загальних зборів звітів про діяльність правління, голови та членів правління; 7) складання та розробка стратегії розвитку товариства, інвестиційних планів (програм), річного фінансового плану товариства, річної фінансової звітності товариства та подання їх на погодження наглядовій раді й на затвердження загальним зборам після погодження наглядовою радою; 8) забезпечення складання та надання наглядовій раді товариства квартальних та річних звітів товариства; 9) попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів і наглядової ради, та підготовка у зв'язку з цим відповідних матеріалів; 10) забезпечення формування фондів, необхідних для проведення товариством статутної діяльності; 11) прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів товариства, визначення порядку їхньої діяльності, призначення їхніх керівників та заступників керівників; 12) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквівалент 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США, але не більше еквівалента 100 000 (сто тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення такого правочину; 13) затвердження внутрішніх документів товариства, у тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів товариства, а також регулюють поточну діяльність товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради; 14) встановлення форм, системи і порядку оплати праці та матеріального стимулювання працівників товариства згідно з вимогами законодавства, визначення розмірів посадових окладів працівників товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом; 15) забезпечення розробки організаційної структури товариства і штатного розпису товариства, подання їх на погодження наглядовій раді товариства та затвердження їх після погодження наглядовою радою товариства; 16) затвердження штатних розписів філій, представництв і призначення та звільнення керівників філій і представництв; 17) керівництво роботою структурних підрозділів товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 18) затвердження переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, після погодження з наглядовою радою товариства; 19) затвердження облікової політики товариства після погодження її загальними зборами; 20) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Опис Заєць Юрiй Костянтинович обраний на посаду члена правління згiдно рiшення правлiння ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" вiд 01.03.2017р. (протокол №Ц-57/16 Ком.т.).

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 7осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Інші документи відсутні у Товаристві.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) Правління АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" виконує функції Загальних зборів акціонерів Товариства.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) Немає

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ" 40075815 100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Загальні збори є Вищим органом товариства. Повноваження та функції загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером АТ "Укрзалізниця" одноосібно. Правління АТ "Укрзалізниця" здійснює функції вищого органу товариства в порядку, встановленому законом, Статутом товариства та внутрішніми документами товариства. Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності товариства; 2) внесення змін до Статуту товариства; 3) прийняття рішення про зміну типу товариства; 4) прийняття рішення про розміщення акцій; 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 8) затвердження положень про наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію товариства, корпоративного секретаря товариства, а також внесення змін до них; 9) затвердження стратегії розвитку товариства, інвестиційних планів (програм) товариства, річного фінансового плану товариства та річної фінансової звітності товариства; 10) погодження облікової політики товариства; 11) затвердження річного звіту товариства; 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 13) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; 14) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій; 15) прийняття рішення про форму існування акцій; 16) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 17) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших цінних паперів, крім акцій; 18) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; 19) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством; 20) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (дострокове припинення) їхніх повноважень, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії; 21) затвердження висновків ревізійної комісії; 22) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 23) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами виконавчого органу; 24) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквівалент 200 000 (двісті тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення такого правочину (крім правочинів, що вчиняються товариством з АТ "Укрзалізниця", регіональними філіями АТ "Укрзалізниця", філіями АТ "Укрзалізниця"); 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства (для правочинів, що вчиняються товариством з АТ "Укрзалізниця", регіональними філіями АТ "Укрзалізниця", філіями АТ "Укрзалізниця"); 27) погодження залучення товариством лізингу, кредитів (позик) шляхом укладання кредитного договору, поворотної та безповоротної фінансової допомоги та інших форм фінансування, договору позики або випуску облігацій, надання гарантій або поруки, інших видів забезпечення на користь третіх осіб та інших боргових фінансових зобов'язань; 28) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 29) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством, коли рішення про приєднання акціонерного товариства може прийматися наглядовою радою, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 30) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління товариства, звіту ревізійної комісії; 31) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства; 32) обрання комісії з припинення товариства. Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонера товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Кількісний склад наглядової ради товариства до 5 осіб. Загальні збори обирають (звільняють) членів наглядової ради. Члени наглядової ради на засіданні обирають Голову наглядової ради їз числа членів наглядової ради. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Кількісний склад ревізійної комісії до 7 осіб. Загальні збори обирають (звільняють) членів ревізійної комісії. Члени ревізійної комісії на засіданні обирають Голову ревізійної комісії їз числа членів ревізійної комісії. Виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю товариства, є правління. Кількісний склад правління товариства до 3 осіб. Голову правління та членів правління обирають (звільняють) Загальні збори, або призначає (звільняє) Наглядова рада товариства. Головного бухгалтера призначає (звільняє) Голова правління наказом по товариству.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонера товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) підготовка пропозицій з питань, що виносяться на розгляд загальних зборів; 2) погодження стратегії розвитку товариства, інвестиційних планів (програм) товариства, річного фінансового плану товариства та річної фінансової звітності товариства; 3) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, у тому числі про проведення товариством закупівель; 4) погодження положення про корпоративного секретаря товариства, а також внесення змін до нього; 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 7) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 8) визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законодавством; 9) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 10) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 11) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 12) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 13) погодження переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, та порядку їх зберігання, обігу, доступу та захисту; 14) погодження списання не повністю амортизованого майна (основних засобів та нематеріальних активів) товариства незалежно від його первісної (переоціненої) вартості, повністю амортизованого майна (основних засобів та нематеріальних активів) товариства первісною (переоціненою) вартістю понад 10 000 грн. у порядку та з урахуванням обмежень, що визначені законодавством; 15) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквівалент 100 000 (сто тисяч) доларів США, але не більше еквівалента 200 000 (двісті тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення такого правочину (крім правочинів, що вчиняються товариством з АТ "Укрзалізниця", регіональними філіями АТ "Укрзалізниця", філіями АТ "Укрзалізниця"); 16) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їхнім предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства (для правочинів, що вчиняються товариством з АТ "Укрзалізниця", регіональними філіями АТ "Укрзалізниця", філіями АТ "Укрзалізниця"); 17) погодження здійснення товариством інвестицій та/або додаткових внесків у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, погодження прийняття рішення про вступ товариства до складу акціонерів (засновників, учасників), про припинення участі в юридичних особах, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, вирішення всіх питань та реалізація всіх прав, що випливають з володіння товариством корпоративними правами, якщо інше не передбачено законодавством та цим Статутом; 18) погодження організаційної структури товариства та штатного розпису товариства; 19) погодження розподілу обов'язків між членами правління товариства, а також внесення змін до нього. До повноважень наглядової ради також належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо правочин відповідає хоча б одному з таких критеріїв незалежно від ціни правочину: 1) предметом правочину є купівля, продаж, дарування, міна чи будь-яке інше відчуження нерухомого майна; 2) предметом правочину є інтелектуальна власність; 3) правочин стосується надання/отримання товариством нерухомого майна в оренду; 4) предметом правочину є надання благодійної допомоги; 5) правочин стосується відступлення права вимоги на користь третіх осіб. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. До компетенції ревізійної комісії входить: 1) перевірка фінансово-господарської діяльності товариства; 2) розгляд звітів аудиторів та підготовка відповідних пропозицій загальним зборам; 3) щонайменше раз на рік виносить на розгляд загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року; 4) внесення загальним зборам та наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності товариства та захисту інтересів клієнтів. 5) ініціювати проведення позачергового засідання наглядової ради товариства у зв'язку з виявленням загрози інтересам товариства або істотних порушень обов'язків посадовими особами органів товариства; 6) брати участь у засіданнях наглядової ради та загальних зборах товариства з правом дорадчого голосу у випадках, якщо таке засідання було ініційоване ревізійною комісією або на засіданні розглядаються проект річної звітності, висновок аудитора. Виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю товариства, є правління. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом діяльністю товариства, крім питань, що згідно із законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а саме: 1) організація виконання рішень та рекомендацій загальних зборів, наглядової ради, ревізійної комісії, забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства; 2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, участі у господарських товариствах, придбання пакетів акцій інших акціонерних товариств; 3) прийняття за погодженням з наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій та/або додаткових внесків у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, про вступ товариства до складу акціонерів (засновників, учасників), про припинення участі в юридичних особах, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, вирішення всіх питань та реалізація всіх прав, що випливають з володіння товариством корпоративними правами, якщо інше не передбачено законодавством та цим Статутом; 4) розроблення (підготовка) та надання наглядовій раді проектів основних напрямів та перспективних планів (програм) товариства, звітів про виконання затверджених загальними зборами планів та програм; 5) розроблення і затвердження поточних планів діяльності товариства; 6) надання на вимогу наглядової ради та/або загальних зборів звітів про діяльність правління, голови та членів правління; 7) складання та розробка стратегії розвитку товариства, інвестиційних планів (програм), річного фінансового плану товариства, річної фінансової звітності товариства та подання їх на погодження наглядовій раді й на затвердження загальним зборам після погодження наглядовою радою; 8) забезпечення складання та надання наглядовій раді товариства квартальних та річних звітів товариства; 9) попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів і наглядової ради, та підготовка у зв'язку з цим відповідних матеріалів; 10) забезпечення формування фондів, необхідних для проведення товариством статутної діяльності; 11) прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів товариства, визначення порядку їхньої діяльності, призначення їхніх керівників та заступників керівників; 12) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквівалент 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США, але не більше еквівалента 100 000 (сто тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення такого правочину; 13) затвердження внутрішніх документів товариства, у тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів товариства, а також регулюють поточну діяльність товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради; 14) встановлення форм, системи і порядку оплати праці та матеріального стимулювання працівників товариства згідно з вимогами законодавства, визначення розмірів посадових окладів працівників товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом; 15) забезпечення розробки організаційної структури товариства і штатного розпису товариства, подання їх на погодження наглядовій раді товариства та затвердження їх після погодження наглядовою радою товариства; 16) затвердження штатних розписів філій, представництв і призначення та звільнення керівників філій і представництв; 17) керівництво роботою структурних підрозділів товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 18) затвердження переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, після погодження з наглядовою радою товариства; 19) затвердження облікової політики товариства після погодження її загальними зборами; 20) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів та наглядової ради. Головний бухгалтер товариства здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням фiнансових засобiв, видiлених на виконання заходiв з охорони працi. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватна аудиторська фiрма "IНТЕЛЕКТ", код за ЄДРПОУ 31231755. Місцезнаходження: вул.Київська, 79, Богунський р-н, м.Житомир, 10001. Номер реєстрації аудиторської фірми в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2468. Свідоцтво видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 року. Міжміський код та телефон/факс (0412) 36-15-33, (050) 377-90-45. Думка Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод залізобетонних шпал" (надалі - "Товариство"), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом), Приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, вiдображає достовірно та об'єктивно, в усіх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал" на 31 грудня 2018 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. Основа для думка Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), прийнятих до застосування в Українi Аудиторською палатою України Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Інша інформація Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів, але не містить фінансової звітності за 2018 рік та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Управлінським персоналом Товариства, згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та п. 2 Порядку подання фінансової звітності (постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419), підготовлено Звіт про управління за 2018 рік, до складу якого входить і звіт про корпоративне управління емітента. Вказаний звіт в повній мірі узгоджується з фінансовою звітністю за 2018 рік. Суттєвих викривлень у Звіті про управління аудиторською перевіркою не встановлено.