Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

У 2019 році ПрАТ «РЕКЛАМА» (надалі також «Товариство») планує продовжити виконання робіт з реставрації майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, 4-12, а також здійснювати господарську діяльність та отримувати прибуток від здачі в оренду нежитлових приміщень.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Товариство протягом 2018 року стабільно виконувало свої господарські зобов’язання, забезпечувало збереження, утримання та відновлення належної йому нерухомого майна.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативів, вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариство у 2018 році не здійснювало.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

д/н

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Рішенням річних Загальних зборів від 20 квітня 2016 року прийнято Кодекс корпоративного управління ПрАТ «РЕКЛАМА» (в новій редакції). Кодекс корпоративного управління Товариства є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників і корелюється з положеннями Статуту Товариства. Текст Кодексу корпоративного управління ПрАТ «РЕКЛАМА» перебуває у публічному доступі на беб-сайті компанії: https://03052138.smida.gov.ua/

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

д/н

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

д/н

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.04.2017
Кворум зборів** 93.1335
Опис 1. Обрання Лічильної комісії зборів. 2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо виконання функцій лічильної комісії. 3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Реклама». 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 6. Звіт директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 9. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради. 10. Про обрання членів Наглядової ради. 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до порядку денного від акціонерів не надходило. Особа, що ініціювала проведення Річних загальних зборів: Наглядова рада Результати розгляду питань порядку денного: Питання № 1, винесене на голосування: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Рішення - передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013 р.) (надалі – Депозитарна установа). Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників: Голова лічильної комісії Товариства – Волошка Володимир Леонідович, члени Лічильної комісії -Вербов Володимир Олександрович, Бойчук Юлія Остапівна. Питання № 2, винесене на голосування: Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо виконання функцій лічильної комісії. Рішення - затвердити умови договору щодо виконання функцій лічильної комісії Депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178). Питання № 3, винесене на голосування: Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Реклама». Рішення - обрати Головою зборів – Давиденка Сергія Григоровича, Секретарем Зборів – Черняєву Анастасію Сергіївну. Питання № 4, винесене на голосування: Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік Рішення - затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Питання № 5, винесене на голосування: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Рішення - отриманий прибуток за 2016 рік спрямувати на проведення ремонтно-будівельних робіт об’єктів культурної спадщини, за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал- вул. Воздвиженська, 4-12, у зв’язку з чим дивіденди за результатами роботи у 2016 році не нараховувати та не виплачувати. Питання № 6, винесене на голосування: Звіт директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення - затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік. Питання № 7, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення - затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік. Питання № 8, винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Рішення - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих чергових Загальних зборах акціонерів, а саме: - вчинення значних правочинів (укладання угод, договорів: підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, послуг, поставки, купівлі-продажу, зберігання, оренди, договорів на проведення археологічних досліджень земельної ділянки) з підприємствами, установами, організаціями (в тім числі підрядними), спрямованих на проведення комплексної реконструкції (реставрації, ремонту) майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.; - вчинення значних правочинів (укладення угод, договорів) щодо отримання кредитів, отримання безпроцентної поворотної фінансової допомоги, або залучення інших позикових коштів, необхідних для фінансування діяльності Товариства, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.; - вчинення значних правочинів за договорами іпотеки, застави, поруки (у тому числі в якості виконання зобов’язань за інші підприємства) на граничну сукупну вартість - 100 000 000 (сто мільйонів) грн. - вчинення значних правочинів (укладання договору/договорів/угод) щодо продажу майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн. Питання № 9, винесене на голосування: Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради. Рішення - припинити, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів ПрАТ Реклама», повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Реклама», обраних на чергових загальних зборах ПАТ «Реклама» від 23.04.2014 р. (протокол №1) у складі: Шафаловича Семена Семеновича, Бєліченко Сергія Анатолійовича, Подорожної Любові Іванівни, у зв’язку з закінченням строку повноважень на який вони обиралися. Питання № 10, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради. Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Рішення по питанню №10 – обрані членами Наглядової ради такі особи: Шафалович Семен Семенович, Подорожна Любов Іванівна, Бєліченко Сергій Анатолійович. Питання № 11, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Рішення - затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановити, що договори з членами наглядової ради мають безоплатний характер. Питання № 12, винесене на голосування: Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Рішення - уповноважити директора Товариства Давиденка Сергія Григоровича підписати договори з членами Наглядової ради. Причини, чому загальні збори не відбулися: Річні загальні збори акціонерів відбулися.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.04.2019
Кворум зборів** 76.93018
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо виконання функцій лічильної комісії. 3. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Реклама». 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. 6. Звіт директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Порядок денний запропоновано Наглядовою радою. Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: Питання № 1, винесене на голосування: Обрання лічильної комісії. Прийняте рішення: передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013) (надалі – Депозитарна установа). Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників: Голова лічильної комісії – Волошка Володимир Леонідович, члени Лічильної комісії – Вербов Володимир Олександрович, Бойчук Юлія Остапівна. Питання № 2, винесене на голосування: Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо виконання функцій лічильної комісії. Прийняте рішення:: затвердити умови договору щодо виконання функцій лічильної комісії Депозитарною установою – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 23730178). Питання № 3, винесене на голосування: Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів Прийняте рішення:: обрати Головою зборів – Давиденка Сергія Григоровича, Секретарем Зборів – Бєліченка Сергія Анатолійовича. Питання № 4, винесене на голосування: Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Питання № 5, винесене на голосування: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: отриманий прибуток за 2018 рік спрямувати на проведення ремонтно-будівельних робіт об’єктів культурної спадщини за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, 4-12, у зв’язку з чим дивіденди за результатами роботи у 2018 році не нараховувати та не виплачувати. Питання № 6, винесене на голосування: Звіт директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік. Питання № 7, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Питання № 8, винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняте рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих чергових Загальних зборах акціонерів, а саме: - вчинення значних правочинів (укладання угод, договорів: підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, послуг, поставки, купівлі-продажу, зберігання, оренди, договорів на проведення археологічних досліджень земельної ділянки) з підприємствами, установами, організаціями (в тому числі підрядними), спрямованих на проведення комплексної реконструкції (реставрації, ремонту) майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.; - вчинення значних правочинів (укладення угод, договорів) щодо отримання кредитів, отримання безпроцентної поворотної фінансової допомоги або залучення інших позикових коштів, необхідних для фінансування діяльності Товариства, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.; - вчинення значних правочинів за договорами іпотеки, застави, поруки (у тому числі в якості виконання зобов’язань за інші підприємства) на граничну сукупну вартість – 100 000 000 (сто мільйонів) грн. - вчинення значних правочинів (укладання договору/договорів/угод) щодо продажу майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Попереднє схвалення значних правочинів. Так
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

У 2018 році Наглядова Рада працювала у складі трьох осіб, які були обрані Загальними Зборами Акціонерів 17 квітня 2018 року: Бєліченко Сергій Анатолійович Подорожна Любов Іванівна Кас’янов Герман Сергійович. На засіданнях Наглядової Ради розглядалися питання поточної роботи Товариства. У звітний період відбулося 6 засідань, на яких розглядалися питання, що належать до компетенції Наглядової Ради, зокрема щодо прийняття рішень про проведення річних (чергових) зборів акціонерів та підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення тощо. У своїй роботі Наглядова Рада керується чинним законодавством України, Статутом ПрАТ «РЕКЛАМА», Положенням про Наглядову Раду ПрАТ «РЕКЛАМА» і рішеннями, прийнятими на Загальних Зборах Акціонерів. Виконавчий орган ПрАТ «РЕКЛАМА» є одноосібним в особі Директора.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 3
Членів наглядової ради – представників акціонерів 0
Членів наглядової ради – незалежних директорів 0
Комітети вскладі наглядової ради (за наявності)
Так Ні
Аудиторський X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радиОцінка роботи комітетів не проводилась. д/н

Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Бєліченко Сергій Анатолійович голова Наглядової ради X
Подорожна Любов Іванівна член Наглядової ради X
Кас’янов Герман Сергійович член Наглядової ради X
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Члени Наглядової ради повинні мати повну дієздатність. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень№1/18 - 19.02.2018, на яких були прийняті рішення: про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА» і призначення їх на 17 квітня 2018 року, визначено також час та місце їх проведення; визначено дату складання переліку акціонерів для здійснення письмового повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА» та про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА»; затверджено проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА»; затверджено текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів і спосіб, в який його буде надано акціонерам; про передачу повноважень реєстраційної комісії та лічильної комісії депозитарній установі та затвердження договору з депозитарною установою про виконання функцій реєстраційної комісії; №2/18 - 02.04.2018, на яких були прийняті рішення: про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА» 17.04.2018; №3/18 - 10.04.2018, на яких були прийняті рішення: про затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА» 17.04.2018; №4/18 - 12.04.2018, на яких були прийняті рішення: про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА» 17.04.2018; №5/18 - 16.04.2018, на яких були прийняті рішення: про розгляд звіту директора та висновку аудитора про фінансовий стан і стан бухгалтерського обліку ПрАТ «РЕКЛАМА» станом на кінець 2017 року; №6/18 - 17.04.2018, на яких були прийняті рішення: про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «РЕКЛАМА»

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
директор До компетенції Директора належить: розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; розробка організаційної структури Товариства; вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства; визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України; розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства); організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; право підпису довіреностей; відкриття рахунків у банківських установах; видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства; розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства; наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення; розподіл обов’язків між заступниками; призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства; керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства; забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; організація та забезпечення проведення Загальних зборів; залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; затвердження положення про конфіденційну інформацію; інші питання, пов’язані з управлінням поточною діяльністю, за винятком тих, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
Опис д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про інформацію ПрАТ "Реклама", Кодекс корпоративного управління.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітентаз/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Подорожня Любов Іванівна фізична особа 24.587886
2 Давиденко Сергій Григорович фізична особа 18.965758
3 Бєліченко Сергій Анатолійович фізична особа 15.713088
4 Кас'янов Герман Сергійович фізична особа 17.663448

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової Ради, Директор. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Строк повноважень Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Директора товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам в разі їх звільнення, не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Директора або Ревізійної комісії; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом; обрання та припинення повноважень Директора; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем; прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство; затвердження переліку правочинів (договорів, операцій) та лімітів (граничні суми правочинів (договорів, операцій)), для вчинення (укладення, здійснення) яких необхідне попереднє погодження Наглядової ради Товариства; прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Наглядова рада має право: отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. До компетенції Директора належить: розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; розробка організаційної структури Товариства; вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства; визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України; розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства); організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; право підпису довіреностей; відкриття рахунків у банківських установах; видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства; розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства; наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення; розподіл обов’язків між заступниками; призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства; керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства; забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; організація та забезпечення проведення Загальних зборів; залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; затвердження положення про конфіденційну інформацію; інші питання, пов’язані з управлінням поточною діяльністю, за винятком тих, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту керівництва, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2018 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління (у тому числі внутрішнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», 2) наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування.