Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 83.6
2 Оплата працi 6.8
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 1.6
4 Амортизацiя 4.2
5 Iншi операцiйни витрати 3.8

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.