Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 амортизацiя 15
2 матерiальнi витрати 73
3 заробiтна плата 5
4 податки на заробiтну плату 2
5 послуги стороннiх органiзацiй 1
6 змiннi та постiйнi розподiленi затрати 2
7 постiйнi нерозподiленi загальновиробничi витрати 2

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.