Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Фонд оплати працi i нарахування по ФОП 16.35
2 Матерiальнi затрати 78.35
3 Амортизація та інші"операційні"витрати 5.3

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.