Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00293628
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Харківський плитковий завод"
Дата, на яку складено інформацію: 19.11.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 19.11.2020 528440 1875992 71.83
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення - 19.11.2020р. Найменування органу - Загальнi збори. Характер правочинiв - правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством. Гранична сукупна вартiсть, еквiвалентна 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро вiдповiдно до курсу НБУ гривнi до Євро станом на дату вчинення правочину. Вартiсть активiв - 1 875 992 тис.грн. Спiвiдношення сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента - 71,83 Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй-1972409241шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй зареєстрованних у загальних зборах - 1971961521шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй якi проголосували: ЗА -1971961521шт. ПРОТИ -0