Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00293640
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ"
Дата, на яку складено інформацію: 18.11.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 18.11.2020 668706 96153 695.46
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" вiд 18.11.2020 р. прийняли рiшення затвердити Рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, згiдно з яким: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та/або 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наступного характеру: - правочини (контракти, договори та додатковi угоди до них) з постачання (купiвлi-продажу) майна (виробничих лiнiй, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомостi, земельних дiлянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантiї, оцiнки, застави/iпотеки, пiдряду) та iншi правочини, не забороненi законодавством, загальною сукупною вартiстю, еквiвалентною 20 000 000,00 (двадцяти мiльйонам) Євро вiдповiдно до курсу НБУ гривнi до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства вiдповiдного рiшення про укладення значного правочину. 2. Визначення iстотних умов, укладення та пiдписання значних правочинiв та супроводжуючих документiв, здiйснюється вiд iменi та в iнтересах Товариства виключно за рiшенням Наглядової ради Головою Правлiння Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 96153 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 695.46% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй на Загальних зборах - 5 763 603. Голосували: ЗА - 5 763 603 голосiв (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцiй з цього питання та 96,06 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.