Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 31834736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
Дата, на яку складено інформацію: 22.04.2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.04.2019 230000 330125 69.67
Зміст інформації:
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв Товариства вiд 22.04.2019 року, оформленого Протоколом № 1/19 вiд 22.04.2019 року, прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення в ходi фiнансово-господарської дiяльностi, а саме:
- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю кожного договору (правочину) до 230 млн. грн. при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартiстю кожного договору (правочину) до 230 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 330125 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 69,67%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 43 358 576 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 43 337 921 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 43 337 921 шт.; "проти" прийняття рiшення - 0 шт.