Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05763754
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"
Дата, на яку складено інформацію: 09.06.2021

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 09.06.2021 12750 31874 40
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Конвеєр" (надалi - Товариство) (Протокол № 24 вiд 09.06.2021р.) прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 8 червня 2022 року включно), ринкова вартiсть майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з наступною граничною сукупною вартiстю - до 40% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто 12 750 тис.грн., а саме: Договору(iв) позики; Договору(iв) поруки та/або поручительства, в тому числi майнового поручительства за зобов'язаннями третiх осiб; Договору(iв) iпотеки нерухомого майна Товариства за зобов'язаннями Товариства та/або третiх осiб (майнового поручительства Товариства); Договору(iв) поставки; Договору(iв) купівлі-продажу; Договору(iв) купівлі-продажу нежитлових приміщень; кредиту(ів) та банківської(их) гарантії(й). Уповноважити Голову Правління вчиняти та пiдписувати такi правочини вiд iменi Товариства за попереднім погодженням Наглядової ради.