Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00196204
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Український графіт"
Дата, на яку складено інформацію: 23.04.2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 23.04.2019 3346921.375 4349470.000 76.950
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів (Протокол №26 від 23.04.2019р.) прийнято рішення про надання попередньої згоди Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів, угод, контрактів з відповідним контрагентом:1.1.на постачання енергоносіїв, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати еквівалент не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) доларів США на рік, у національній валюті України (для кожного контрагента);1.2.купівлі-продажу/поставки сировини, обладнання та матеріалів, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента);1.3.купівлі-продажу/поставки готової продукції, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 60 000 000 (шістдесят мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента).Гранична сукупність вартість правочинів становить 3 346 921,375 тис. грн. по курсу НБУ станом на 23.04.2019р.Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності становить 4 349 470,000 тис. грн.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить – 76,950%. Загальна кількість голосуючих акцій – 69 838 500. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -50 311 246. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення -50 311 246, "проти" –0.