Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00223208
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш"
Дата, на яку складено інформацію: 23.04.2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 23.04.2019 200000 12541 1595
Зміст інформації:
Річними загальними зборами акціонерів приватного акціонерного Товариства "Сумський завод "Енергомаш", що відбулися 23.04.2019 року (Протокол № 5 від 23.04.2019 р.) прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинiв: - договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї; - договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї; - договори постачання, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств; - договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання; - договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна; - договори пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт. При цьому гранична сукупна ціна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн. Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кощієнко Юрію Миколайовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість активів за даними останньої річної звітності 12 541 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 1595 %. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 33 612 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 33 612 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 33 612 шт., "проти" - 0, "утрималися" - 0. Генеральний директор Кошієнко Ю.М. АТ "Сумський завод "Енергомаш"