Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 02969188
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОГРЕС"
Дата, на яку складено інформацію: 24.04.2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2019 400000 128814 310.52525
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2019; Пiдстава- Протокол №1; Відомості щодо правочинів: Правочини, які можуть вчинятись товариством у період з 24.04.2019 до 23.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 10%, 25% та 50% активів Товариства за даними річної фінансової звітності: - правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 400 мільйонів гривень; Гранична сукупна вартость правочинів:400000 тис. Грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 128814 тис. Грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 310,52525%; Загальна кількість голосуючих акцій: 2100600; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2100600; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:2100600 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
2 24.04.2019 300000 128814 232.89394
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2019; Пiдстава- Протокол №1 Відомості щодо правочинів: правочини, які можуть вчинятись товариством у період з 24.04.2019 до 23.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 10%, 25% та 50% активів Товариства за даними річної фінансової звітності: - правочини з закупівлі Товариством матеріалів, сировини та комплектуючих, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 300 мільйонів гривень; Гранична сукупна вартость правочинів: 300000 тис. Грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 128814 тис. Грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 232,89394%; Загальна кількість голосуючих акцій: 2100600; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:2100600 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2100600; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .
3 24.04.2019 200000 128814 155.26263
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2019; Пiдстава- Протокол №1 Відомості щодо правочинів: Правочини, які можуть вчинятись товариством у період з 24.04.2019 до 23.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 10%, 25% та 50% активів Товариства за даними річної фінансової звітності: -правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, правочини щодо надання порук, безвідсоткових позик товариству, а також товариством для інших осіб, отримання банківських кредитів, позик, кредитних ліній та інших фінансових інструментів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 200 мільйонів гривень. Гранична сукупна вартость правочинів: 200000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 128814 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 155,26263%; Загальна кількість голосуючих акцій: 2100600; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2100600; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:2100600 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.