Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01557325
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Дата, на яку складено інформацію: 24.04.2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2019 100000.00 229580.00 43.56
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «УНIВЕРМАГ «ЛУЦЬК», якi вiдбулися 24.04.2019 року (Протокол №24/04/2019) прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 25 квiтня 2019 року по 24 квiтня 2020 року включно, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути предметом даних господарських правочинiв, бiльше 25% та 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме:
- правочини з вiдчуження Товариством виробленої продукцiї, надання Товариством послуг, виконання Товариством робiт.
- правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi вiдносяться до об’єктiв нерухомого майна, придбання Товариством об’єктiв нерухомого майна.
- правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi не вiдносяться до об’єктiв нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондiв.
- правочини з придбання Товариством оборотних засобiв, включаючи паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно.
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори).
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань (договори застави, iпотеки, поруки).
- правочини щодо передачi Товариством третiм особам своїх прав та обов’язкiв за укладеними договорами (договори переведення боргу, вiдступлення права вимоги).
- правочини з розмiщення Товариством коштiв на депозитах в банках.
- правочини з придбання та вiдчуження Товариством цiнних паперiв.
- правочини, направленi на забезпечення участi Товариства у статутних капiталах iнших суб’єктiв господарської дiяльностi, у тому числi здiйснення внескiв до статутних капiталiв iнших господарських товариств.
Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до статуту Товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв в кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
Вартiсть активiв емiтента 229580.00 тис. грн.
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 100 000 тис. грн.
Спiввiдношення 43,56%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 218 137
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах: 218 137
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 218 137
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0.
Додатковi критерiї для вiднесенням правочину до значного, що не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.