Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03359718
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 25.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв 100000 12832.2 779.2896 Залучення фiнансування, договори iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-продажу товарiв, інше. 26.04.2018 http://companybarvinok.at.ua
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 25.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: фiнансово-господарськi операцiї, направленi на залучення фiнансування (зокрема, але не обмежуючись, отримання кредитiв, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фiнансової допомоги, iншi способи залучення коштiв, не забороненi чинним законодавством); договори iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-продажу товарiв, будь-якого iншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи вiдчуження якого не заборонене чинним законодавством; забезпечення зобов'язань третiх осiб, в тому числi шляхом поруки, передачi майна Товариства в iпотеку чи заставу, iншими способами, не забороненими чинним законодавством. Гранична сукупна вартiсть: 100 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 12 832,2 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 779,3%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 15 894 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 15 894 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 15 894 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.