Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03361075
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
Дата, на яку складено інформацію: 22.04.2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.04.2019 3600000 10823621 33.26059
Зміст інформації:
Дата прийняття рiчними загальними зборами акцiонерiв емiтента ПАТ "Донецькоблгаз" рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 22.04.2019р. Рiшення з питання 13 "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством протягом одного року. Визначення характеру, граничної сукупної вартостi таких значних правочинiв та уповноваженої особи для їх укладення" порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Донецькоблгаз", якi вiдбулися 22.04.2019р. приймалося простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй. Рiшення прийняте: "Забезпечити газопостачання на лiцензованiй територiї, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами договорiв на: - закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) гривень; - надання послуг з транспортування природного газу магiстральними трубопроводами граничною сукупною вартiстю 650 000 000 (шiстсот п'ятдесят мiльйонiв) гривень; - надання послуг з транспортування природного газу розподiльними трубопроводами граничною сукупною вартiстю 1 300 000 000 (один мiльярд триста мiльйонiв) гривень; - реалiзацiю природного газу граничною сукупною вартiстю 3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) гривень." Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 10 823 621 000 грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 33,26%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 645 722 967 (шiстсот сорок п'ять мiльйонiв сiмсот двадцять двi тисячi дев'ятсот шiстдесят сiм) штук простих iменних акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму та надають право голосу для вирiшення питань. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 22.04.2019р. - 613 729 963 (шiстсот тринадцять мiльйонiв сiмсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот шiстдесят три) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства, що становить 95,0454% вiд загальної кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: Пiдсумки голосування: Не брали участь у голосуваннi - 266 425 967 голосiв. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. "ЗА" - 347 303 996 голосiв, що становить 53,78529% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй