Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 39544699
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 12.06.2019

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 12.06.2019 167744 1364988 12.29
Зміст інформації:
"12" червня 2019 року Наглядовою радою АТ "КРИСТАЛБАНК" (надалі - "Емітент") (протокол № 94) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та укласти з ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 25480917) відповідні договори купівлі-продажу майна, а саме об'єктів нежитлової нерухомості загальною площею 142 220,60 к.м., обладнання та устаткування, розташованих за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний (проспект Леніна), будинок 8; Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 5; Запорізька область, м. Мелітополь, вулиця Олександра Невського, будинок 36; Запорізька область, м. Мелітополь , Каховське шосе, будинок 17 за загальною ціною придбання не вище 167 744 323,20 гривень (сто шістдесят сім мільйонів сімсот сорок чотири тисячі триста двадцять три гривні 20 коп), в т.ч. ПДВ. Витрати, пов'язані з нотаріальним оформленням договорів купівлі-продажу майна та реєстрацією права власності на майно покладаються на Банк. Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2018 становить 1 364 998 тис грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів АТ "КРИСТАЛБАНК" за даними останньої річної фінансової звітності складає 12,29%.