Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05756783
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 28.01.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 28.01.2020 115248 900805 12.79 http://steel.pl.ua/MyKSZ
Зміст інформації:
Відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства № 1-2020 від 28.01.2020 року прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предметом правочину є укладання договору поставки № С-170 від 28.01.2020 року з ПУБЛЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" на постачання готової продукції виробництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД". Ринкова вартість продукції, що є предметом правочину, становить 115 248,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 900805,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості продукції, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 12,79 %. Загальна кількість голосів Наглядової ради 8. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення 8. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
2 28.01.2020 93900.864 900805 10.42 http://steel.pl.ua/MyKSZ
Зміст інформації:
Відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства № 22-2019 від 22.10.2019 року прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предметом правочину є укладання договору поставки № С-162 від 22.10.2019 року та додаткової угоди № 1 від 28.01.2020 року з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДНІПРОВАГОНМАШ" на постачання готової продукції виробництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД". Ринкова вартість продукції, що є предметом правочину, становить 93900,864 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 900805,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості продукції, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 10,42 %. Загальна кількість голосів Наглядової ради 8. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення 8. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.