Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 26519933
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
Дата, на яку складено інформацію: 14.02.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 14.02.2020 71000 317056 22.39 https://tc-bank.com/ua/2020.html
Зміст інформації:
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", далі - Банк, прийнято рішення (Протокол Наглядової ради №2020-02 від 23.01.2020) про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, а саме: -залучені 07.02.2020 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 21.02.2020 року (14 діб), розмір процентної ставки розміщення коштів 11,00% річних - 65 000 тис. грн.;. -залучені 14.02.2020 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 17.02.2020 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 9,00% річних - 6 000 тис. грн.. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 317 056 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 22,39%.