Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00032112
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 03.04.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 03.04.2020 20000000 161625382 12.37429
Зміст інформації:
Наглядовою радою акціонерного товариства «Державний експортно - імпортний банк України» (далі – Банк), прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину щодо одержання кредитів в рамках операцій з рефінансування за генеральною кредитною угодою між АТ «Укрексімбанк» та Національним банком України, в межах вартості пулу заставлених активів (майна), сформованого згідно з рішенням Наглядової ради АТ «Укрексімбанк», та з дотриманням обмеження щодо суми непогашеної заборгованості Банку перед Національним банком України за кредитами рефінансування у розмірі 20 000 000 000,00 грн. (двадцять мільярдів грн. 00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої окремої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31.12.2018 становить 161 625 382 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої окремої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31.12.2018 становить – 12,37429%. Загальна кількість голосів - 8 (вісім), кількість голосів, що проголосували «за» - 7 (сім), «проти» - немає, «утримався» - немає, «не голосував» - 1 (один). Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол засідання наглядової ради, на якому прийняте рішення - не надається оскільки Банк не є публічним акціонерним товариством.
2 03.04.2020 30000000 161625382 18.56144
Зміст інформації:
Наглядовою радою акціонерного товариства «Державний експортно - імпортний банк України» (далі – Банк), прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину щодо надання Банком Національному банку України для забезпечення виконання зобов'язань АТ «Укрексімбанк» перед Національним банком України за діючими та майбутніми кредитами Національного банку України в рамках операцій з рефінансування за генеральною кредитною угодою між АТ «Укрексімбанк» та Національним банком України, у заставу активів (майна), що належать Банку на праві власності на суму, що не перевищує 30 000 000 000,00 грн. (тридцять мільярдів грн. 00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої окремої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31.12.2018 становить 161 625 382 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої окремої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31.12.2018 становить – 18,56144%. Загальна кількість голосів - 8 (вісім), кількість голосів, що проголосували «за» - 7 (сім), «проти» - немає, «утримався» - немає, «не голосував» - 1 (один). Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол засідання наглядової ради, на якому прийняте рішення - не надається оскільки Банк не є публічним акціонерним товариством.