Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 09620081
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 01.07.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 01.07.2020 136016 544936 24.96
Зміст інформації:
Наглядовою радою Банку (Протокол №34 вiд 01.07.2020р.) було прийнято рiшення надати згоду на вчинення значного правочину, а саме на укладення Банком з Національним банком України Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки з максимальною умовною сумою за цим договором (загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України з урахуванням загальної суми активів (майна), включених до гарантійного фонду, в межах відповідного генерального договору), що не перевищує 25% вартості активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.
Встановити максимальну умовну суму за Договором "своп" (загальна сума умовних сум операції своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України з урахуванням загальної суми активів (майна), включених до гарантійного фонду, в межах відповідного генерального договору) у розмірі 136 016 000,00 грн. (Сто тридцять шість мільйонів шістнадцять тисяч гривень 00 коп.).
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, становить - 24,96%.
Вартість активів Банку за даними річної фінансової звітності Банку за 2019 рік складає 544 936 тис.грн.
Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради, що брали участь в засiданнi - 4, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 4, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.
Оприлюднення Протоколу засiдання Наглядової ради законодавством не передбачено.
Статутом не визначено додаткових критерiїв, не прередбачених законодавством, для вiднесення правочину до значного.