Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00032112
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 01.07.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 01.07.2020 24000000 140338187 17.10155
Зміст інформації:
З урахуванням намірів Правління взяти участь в аукціоні щодо операцій своп процентної ставки на суму 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень, Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» прийнято рішення про надання згоди на укладення з Національним банком України Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки (далі – Генеральний договір своп) на загальну суму умовних сум операцій своп процентної ставки в розмірі 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень та загальну суму активів (майна), включених до гарантійного фонду в розмірі 4 000 000 000,00 (чотири мільярди) гривень), та на надання Банком з метою забезпечення виконання зобов’язань Банку за операціями своп процентної ставки в рамках Генерального договору своп, у заставу Національному банку України активів (майна), які належать Банку на праві власності, загальною вартістю не більше 4 000 000 000,00 (чотири мільярди) гривень. Вартість активів емітента за даними останньої окремої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31.12.2019 становить 140 338 187 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої окремої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31.12.2019 становить – 17,10155%. Загальна кількість голосів - 7 (сім), кількість голосів, що проголосували «за» - 5 (п'ять), «проти» - немає, «утримались» - 2 (два), «не голосував» - немає. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол засідання наглядової ради, на якому прийняте рішення - не надається оскільки Банк не є публічним акціонерним товариством.