Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21570492
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 06.07.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 03.07.2020 420000 1215935 34.54 https://www.iboxbank.online/ua/protokoli_zagalnih_zboriv.html
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборів акціонерів № 3 від 03.07.2020р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Предмет правочину - підписання Генерального кредитного договору з Національним банком України за операціями з рефінансування;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства : 420 000 000,00 грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1 215 935 тис.грн.;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 34,54%;
Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):
-кількість голосуючих акцій - "за" 91 403 505шт., проти -0 шт., утрималися -0 шт.
-загальна кількість голосуючих акцій - 169 495 000шт.,
-кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 91 403 505шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.
2 03.07.2020 500000 1215935 41.12 https://www.iboxbank.online/ua/protokoli_zagalnih_zboriv.html
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборів акціонерів № 3 від 03.07.2020р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Предмет правочину - підписання Генерального кредитного договору з Національним банком України про проведення операції своп процентної ставки ;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства : 500 000 000,00 грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1 215 935 тис.грн.;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 41,12%;
Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):
-кількість голосуючих акцій - "за" 91 403 505шт., проти -0 шт., утрималися -0 шт.
-загальна кількість голосуючих акцій - 169 495 000шт.,
-кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 91 403 505шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.
3 03.07.2020 850000 1215935 69.9 https://www.iboxbank.online/ua/protokoli_zagalnih_zboriv.html
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Протоколом Загальних зборів акціонерів № 3 від 03.07.2020р. було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Предмет правочину - підписання Договору про проведення операції операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп";
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства : 850 000 000,00 грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1 215 935 тис.грн.;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 69,90%;
Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):
-кількість голосуючих акцій - "за" 91 403 505шт., проти -0 шт., утрималися -0 шт.
-загальна кількість голосуючих акцій - 169 495 000шт.,
-кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 91 403 505шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину статутом не передбаченi.