Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14282829
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 23.07.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 23.07.2020 13850000 55437218 24.98
Зміст інформації:
23.07.2020 р. Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі - Банк) (Протокол засідання №345 від 23.07.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину щодо операцій з рефінансування за Генеральним кредитним договором між Банком та Національним банком України на загальну суму до 13 850 000 тис. грн. включно, зокрема, на отримання кредиту рефінансування (його частини в межах встановленого ліміту) строком до п'яти років зі сплатою процентів за користування, комісій та інших платежів. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 13 850 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2019 рік становить 55 437 218 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2019 рік становить 24,98%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради - 9 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 9 голосiв, "проти" - немає, "утримався" - немає. Статутом не визначено додаткових критерiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину до значного. Адреса сторінки власного веб-сайту не надається, оскільки Банк є приватним акціонерним товариством та не розміщує протокол засідання Наглядової ради Банку, на якому прийняте відповідне рішення.
2 23.07.2020 13850000 55437218 24.98
Зміст інформації:
23.07.2020 р. Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі - Банк) (Протокол засідання №345 від 23.07.2020 р.) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину щодо надання в заставу Національному Банку України в забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування відповідно до Генерального кредитного договору між Банком та Національним банком України облігацій внутрішньої державної позики України, що знаходяться в портфелі Банку, а також інших активів (майна), що належать Банку на праві власності та відповідають встановленим Національним банком вимогам, загальною вартістю не більше 13 850 000 тис. грн. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, становить 13 850 000 тис. грн. Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку за 2019 рік становить 55 437 218 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку за 2019 рік становить 24,98%. Загальна кількість голосів членiв Наглядової ради - 9 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рішення - 9 голосiв, "проти" - немає, "утримався" - немає. Статутом не визначено додаткових критеріїв, не передбачених законодавством, для віднесення правочину до значного. Адреса сторінки власного веб-сайту не надається, оскільки Банк є приватним акціонерним товариством та не розміщує протокол засідання Наглядової ради Банку, на якому прийняте відповідне рішення.