Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00032112
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 16.11.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 16.11.2020 30000000 140338187 21.37693
Зміст інформації:
Наглядовою радою акціонерного товариства «Державний експортно – імпортний банк України» (далі – Банк), зважаючи на необхідність фондування активних операцій банку, внесено зміни до рішення про надання згоди на вчинення значного правочину щодо одержання кредитів в рамках операцій з рефінансування за генеральною кредитною угодою між АТ «Укрексімбанк» та Національним банком України, а саме: збільшено обмеження щодо суми непогашеної заборгованості Банку перед Національним банком України за кредитами рефінансування з 20 000 000 000,00 грн. (двадцять мільярдів грн. 00 коп.) до 30 000 000 000,00 грн. (тридцять мільярдів грн. 00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої окремої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31.12.2019 становить 140 338 187 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої окремої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31.12.2019 становить – 21,37693%. Загальна кількість голосів - 7 (сім), кількість голосів, що проголосували «за» - 7 (сім), «проти» - немає, «утримався» - немає, «не голосував» - немає. Адреса сторінки власного веб - сайту, на якій розміщений протокол засідання наглядової ради, на якому прийняте рішення - не надається оскільки Банк не є публічним акціонерним товариством.
2 16.11.2020 50000000 140338187 35.62822
Зміст інформації:
Наглядовою радою акціонерного товариства «Державний експортно – імпортний банк України» (далі – Банк), для забезпечення виконання зобов'язань АТ «Укрексімбанк» перед Національним банком України за діючими та майбутніми кредитами Національного банку України в рамках операцій з рефінансування за генеральною кредитною угодою між АТ «Укрексімбанк» та Національним банком України, внесено зміни до рішення про надання згоди на вчинення значного правочину щодо надання Банком Національному банку України у заставу активів (майна), що належать Банку на праві власності, а саме: збільшено вартість активів (майна), що належать Банку на праві власності на суму з 30 000 000 000,00 грн. (тридцять мільярдів грн. 00 коп.) до 50 000 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільярдів грн. 00 коп.). Вартість активів емітента за даними останньої окремої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31.12.2019 становить 140 338 187 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої окремої річної фінансової звітності АТ «Укрексімбанк» за рік, що закінчився 31.12.2019 становить – 35,62822%. Загальна кількість голосів - 7 (сім), кількість голосів, що проголосували «за» - 7 (сім), «проти» - немає, «утримався» - немає, «не голосував» - немає. Адреса сторінки власного веб - сайту, на якій розміщений протокол засідання наглядової ради, на якому прийняте рішення - не надається оскільки Банк не є публічним акціонерним товариством.