Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 25959784
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 20.11.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 20.11.2020 12000000 27798631 43.2 https://www.sbrf.com.ua/main_info1/
Зміст інформації:
Наглядовою радою АТ "СБЕРБАНК" (Банк) 20.11.2020 (протокол №127) прийнято рішення про надання згоди на укладення значних правочинів з проведення операцій с депозитними сертифікатами НБУ в межах Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України на суму, що перевищує 10% та не перевищує 50% вартості активів за даними річної фінансової звітності Банку, а саме: правочинів щодо розміщення Банком грошових коштів шляхом придбання Банком у НБУ депозитних сертифікатів (члени НР (7) голосували "за" - одноголосно).