Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22927045
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Центренерго"
Дата, на яку складено інформацію: 09.04.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 09.04.2021 30000 10567700 0.28 http://www.centrenergo.com/shareholders-other/
Зміст інформації:
09.04.2021 рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №11/2021) було надано згоду на вчинення ПАТ "Центренерго" значного правочину, а саме надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ДП "Завод "Електроважмаш" (код ЄДРПОУ 00213121) на суму 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів грн 00 коп.) для виплати боргів із заробітної плати, зі строком повернення до 31 травня 2021 року.
Вартiсть активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 10 567 700 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПАТ "Центренерго" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,28 вiдсотка.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 09.04.2021 (протокол №11/2021) загальна кiлькiсть голосiв - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3 голоси; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 голосiв. Наглядова рада правомочна приймати таке рiшення вiдповiдно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 роздiлу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 роздiлу 20 Статуту Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних правочинiв, зокрема згiдно пп. 20.1.1. п.20.1 роздiлу 20 Статуту Товариства надання та отримання фінансової допомоги вiдносяться до значних правочинiв.