Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 13498562
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛIННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"
Дата, на яку складено інформацію: 29.04.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 29.04.2021 6850695.66 26850542.00 25.51
Зміст інформації:
29.04.2021 р. рiчними загальними зборами ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» прийняте рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Характер правочину – правочин з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» (iдентифiкацiйний код 30939178; надалi - «Боржник»), згiдно якого Товариство (надалi – «Кредитор») звiльняє Боржника вiд частини зобов’язань зi сплати заборгованостi за Мировою угодою вiд 16.12.2020 року у розмiрi 246 545 853,23 доларiв США (двiстi сорок шiсть мiльйонiв п’ятсот сорок п’ять тисяч вiсiмсот п’ятдесят три долари США 23 цента).
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 26 850 542 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 25,51 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 846 233 409 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у загальних зборах – 488 663 409 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняте рiшення – 486 159 309 шт., «проти» - 2 504 100 шт.
** ПРИМIТКА. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом цього правочину (колонка 3 таблицi) вказана в валютi України за офiцiйним курсом гривнi щодо долара США, встановленим НБУ на день прийняття рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» - 29.04.2021 року: (246 545 853,23 доларiв США х 27,7867 = 6850695659,95 гривень)