Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05763754
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"
Дата, на яку складено інформацію: 09.06.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 09.06.2021 12750 31874 40 http://www.conveyer.com.ua/richna-informaciya/
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Конвеєр" (надалi - Товариство) (Протокол № 24 вiд 09.06.2021р.) прийнято рiшення схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 8 червня 2022 року включно), ринкова вартiсть майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з наступною граничною сукупною вартiстю - до 40% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто 12 750 тис.грн., а саме: Договору(iв) позики; Договору(iв) поруки та/або поручительства, в тому числi майнового поручительства за зобов'язаннями третiх осiб; Договору(iв) iпотеки нерухомого майна Товариства за зобов'язаннями Товариства та/або третiх осiб (майнового поручительства Товариства); Договору(iв) поставки; Договору(iв) купівлі-продажу; Договору(iв) купівлі-продажу нежитлових приміщень; кредиту(ів) та банківської(их) гарантії(й). Уповноважити Голову Правління вчиняти та пiдписувати такi правочини вiд iменi Товариства за попереднім погодженням Наглядової ради.