Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 36061927
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 09.06.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 09.06.2021 119000 495364 24.02274
Зміст інформації:
09 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол засідання від 09.06.2021 №09/06/2021 прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: придбання депозитних сертифікатів Національного банку України 09.06.2021, термін погашення – 10.06.2021, процентна ставка – 6,5% річних. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 119 000 тис.грн. Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності – 495 364 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності – 24,02274 %. Загальна кількість голосів - 7, кількість голосів, що проголосували "за" – 7, "проти" – 0. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рішення. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом Банку не визначені.
2 09.06.2021 154905 495364 31.27094
Зміст інформації:
09 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол засідання від 09.06.2021 №09/06/2021, прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: здійснення міжбанківських операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти та/або банківських металів на валютному ринку України в рамках Генеральної угоди № 0100/08/18 від 03 серпня 2018 року про порядок проведення міжбанківських операцій у сумі, що перевищує 25% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 154 905 тис.грн. Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності – 495 364 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності – 31,27094 %. Загальна кількість голосів - 7, кількість голосів, що проголосували "за" – 7, "проти" – 0. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рішення. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом Банку не визначені.
3 09.06.2021 59788 495364 12.06951
Зміст інформації:
09 червня 2021 року Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол засідання від 09.06.2021 №09/06/2021, прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: здійснення міжбанківських операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти та/або банківських металів на валютному ринку України в рамках Генеральної угоди № ГУ/143/2009 про порядок проведення міжбанківських операцій від 30 листопада 2009 р. у сумі, що перевищує 10% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 59 788 тис.грн. Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності – 495 364 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності – 12,06951 %. Загальна кількість голосів - 7, кількість голосів, що проголосували "за" – 7, "проти" – 0. Наглядова рада Банку правомочна приймати таке рішення. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом Банку не визначені.