Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14070197
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК"ГРАНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 10.06.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 10.06.2021 480000 1929114585 24.9 https://www.grant.ua/ua/archive/?page=other_posts
Зміст інформації:
Наглядовою радою банку (Протокол №18 від 10.06.2021р.) було прийняте рішення: 1.Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у 2021 році, а саме - укладання угод з купівлі банком депозитних сертифікатів Національного банку України, гранична сукупна вартість таких, що є його предметом, становить 24,9% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, тобто на суму, що не перевищує 480 000 тис. грн. 2. Надати повноваження Голові Правління банку Пахомову В.О. на підписання у 2021 році від імені банку угод з купівлі банком депозитних сертифікатів Національного банку України, гранична сукупна вартість яких не перевищує 480 000 тис. грн. 3. Доручити Голові Правління банку Пахомову В.О. оприлюднити інформацію про прийняте рішення в строки та порядку передбаченими нормами чинного законодавства України та Статутом банку. В засіданні приймали участь сім членів ради, обраних за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів банку (протокол №2/19 від 10.06.2019). ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - сім голосів, "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЯ" - немає. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління Пахомов Валерій Олексійович.