Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 26519933
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
Дата, на яку складено інформацію: 10.06.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 09.06.2021 80000 383990 20.84 https://tc-bank.com/ua/2021.html
Зміст інформації:
Наглядовою Радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" прийнято рішення №2021-38 від 30.04.2021 року, про надання згоди на вчинення значного правочину/попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, а саме: -залучені 04.06.2021 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 11.06.2021 року (7 діб), розмір процентної ставки розміщення коштів 7,50% річних - 64 000 тис. грн.. (16,67%) -залучені 10.06.2021 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 11.06.2021 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 6,50% річних - 16 000 тис. грн.. (4,17%) Наглядова Рада Банку правоможна приймати рішення про надання згоди/попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.Загальна кількість голосів - 5, кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 5, "проти" - не має, "утримались" - не має. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 383 990 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 20,84%.