Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 26520688
Повне найменування емітента: АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
Дата, на яку складено інформацію: 09.06.2021

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 09.06.2021 112569 450276 25 https://www.ubrr.com.ua/emitentreports
Зміст інформації:
ПРОТОКОЛ № 8/2021 від 09.06.2021р. засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Український банк реконструкції та розвитку" було прийнято рішення:Надати згоду Банку на вчинення значних правочинів на проведення Банком операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт та/або участь Банку у тендері(в з ах) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України, протягом одного року з дати прийняття цього рішення (до 09.06.2022 року) таким чином, щоб загальна сума діючих угод Банку із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт та/або участі Банку у тендері(ах) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України не перевищувала в будь-який момент часу суму 112'569 тис.грн., що становить 25 (двадцять п'ять) відсотків від вартості активів Банку (450'276 тис. грн. станом на 01.01.2021) за даними останньої річної фінансової звітності Банку.В засіданні приймали участь п`ять членів Наглядової ради, За результатами голосування:"За" 5 (п'ять) голосів, тобто 100% від загальної кількості голосів, "Проти" - 0% голосів, "Утримались" - 0% голосів. Рішення прийнято одноголосно.